Kebun Warisan's Followers

Saturday, January 30, 2010

Rumusan Makanan Kambing & Biri-biri

Rumusan Makanan Kambing & Biri-biri


Sebahagian besar keperluan makanan kambing dan biri-biri diperolehi daripada foraj.
Ternakan boleh dibiarkan meragut di waktu siang dan dikandangkan di waktu malam. Kambing biasanya menyuakai foraj dari berbagai jenis tumbuhan dan penternak sebaik–baiknya menanam pokok berdaun banyak yang disukai oleh haiwan ini, seperti pokok bunga raya, ubu kayu, dan petai belalang.
Pokok-pokok ini boleh ditanam sebagai pokok pagar. Apabila menguna rumput pilihan penternak janganlah menanam jenis rumput Signal (Brachiaria decumbens) sebab dia telah didapati mengandungai bahan yang boleh menyebabkan kambing dan biri-biri mengidap penyakit kuning dan sensitive kepada cahaya (Abas Mazni dan Sharif, 1980).

Kambing dan biri-biri biasanya boleh memakan sebanyak 5 kg rumput sehari. Apabila pemberian rumput terhad bolehlah diberi makanan tambahan seperti dedak padi sebanyak 0.6 kg/hari/ekor (Jaafar, 1987). Makanan tambahan yang lain seperti hampas isirong kelapa sawit dan hampas kopra boleh juga digunakan. Dalam satu kajian di daerah Sepang dan Ulu Langat kambing membesar dengankadar 71g sehari dalam system di mana ternakan dikandang dan diberi foraj bersama hampas isirong kelapa sawit atau hampas kopra (Rahman dan Khusahry, 1986). Foraj yang digunakan termasuk daun ubi kayu (70 – 80%) dan rumput gajah, air dan batu garam galian jilat juga dibekalkan. Dalam kajian yang sama didapti kambing yang dibiar meragut bebas dan dikandang di waktu malam membesar dengan kadar 51g sehari.

Kajian di Sumatera menunjukan pemberian makanan tambahan berupa hampas isirong kelapa sawit kepad kambing biri-biri di samping foraj dapat meningkatkan tumbesar berat badan daripada 28g sehari (tanpa makanan tambahan) kepada 70g sehari (Ginting dll., 1987). Kadar hampas isirong kelapasawit yang disyorkan ialah 1.35% daripada berat badan haiwan iaitu lebih kurang 160g seekor.

Penggunaan makanan tambahan akan juga meningkatkan prestasi pembiakan kambing. Dalam satu kajian di Serdang (Rahman dan Khusahry, 1982) kambing betina yang diberi makanan tambahan berasaskan hampas kopra, hampas isirong kelapa sawit atau kulit kopi mendapat 55% adak kembar manakala yang tidak diberikan makanan tambahan hanya mendapat 33% . Berat badan anak kambing yang dilahirkan lebih tinggi untuk yang diberikan makanan tambahan. Campuran makanan tambahan ditunjukkan dalam jadual 9. dan ini diberikan dengan kadar 2% berat badan.

Bahan Makanan
Rumusan 1
(kg)
Rumusan 2
(kg)

Hampas dan kulit kopi
Hampas isirong Kelapa Sawit
Hampas Kopra
Cip ubi kayu
Bungkil Soya
Urea
Molas
-
20.0
40.0
10.0
10.0
-
20.0
20.0
-
20.0
10.0
9.2
0.8
20.0


(disunting dari Rahman dan Khusahry, 1982)

KADAR MUATAN HAIWAN

Satu perkara yang perlu dipertimbangkan bagi penternak yang mengunakan foraj sebagai asas makanan ternakan ialah bilangan ternakan yang bolih dimuatkan bagi sesuatu hektar kawasan foraj. Sekiranya bilangan ternakanmelebihi keupayaan kawasan membekalkan makanan maka hasil dan tumbesar ternakan akan terjejas. Di samping itu rumput dan kekacang yang terdapat di kawasan itu mungkin sukar hidup dengan ragutan yang terlalu rapi. Di samping itu rumput dan kekacang yang terdapat di kawasan itu mungkin sukar hidup dengan ragutan yang terlalu rapi. Di sebaliknya pula bilangan yang terlalu rendah akan mengurangkan pendapatan yang dapat diperolehi dan pembaziran foraj akanberlaku. Kadar muatan haiwan ini bergantung kepada hasil foraj yang dapat dibekalkan. Oleh itu kawasan rumput yang dibaja dapat menampung kadar muatan yang lebih tinggi daripada yang tidak dibaja . Saiz haiwan juga mempengaruhi kadar muatan , lebih banyak lembu jenis Kedah-Kelantan (KK) yang boleh dimuatkan dibandingkan dengan lembu kacokan. Jadual 10 memberikan panduan kadar muatan foraj. Panduan ini berasaskan kajian-kajian yang telah dijalankan di Malaysia dan di Negara-negara tropika lembab. Kadar muatan yang dinyatakan bolih ditingkatkan sekiranya penternak makanan tambahan.

Jaduai 10 Kadar Muatan Haiwan Untuk Sistem Ternakan Berasaskan Foraj Di Malaysia

Jenis Ternakan
Foraj
Bilangan sehektar
Tumbeser atau susu sehari

Lembu Pedaging
Lembu TenusuKambing dan biri-biri
Rumput + 300 kg baja nitrogen (‘N’)


Rumput + Kekacang


Rumput tanpa ‘N’
Rumput + Kekacang
Rumput + ‘N’

Rumput tanpa ‘N’
Rumput + ‘N’


4 – 5 (kacukan)
6 – 7 ( K-K)

2 – 3 (kacokan)
3 – 4 (K – K)

1 (S/F)
2 (S/F)
2 – 4 (S/F)

10
30 - 40
400 – 450 g
300 – 350 g

300 – 350 g
300 – 350 g

6 – 7 kg
12 – 13 kg
7 – 10 kg

30 – 80 g
30 – 80 g

K-K : Kedah – Kelantan
S/F : Sahiwal Friesian

KESIMPULAN

Foraj bolih digunakan sebagai makanan asas dalam pengeluaran ternakan ruminant di Malaysia. Kekurangan-kekurangan zat pemakanan daripada foraj boleh diatasi dengan mengunakan hasil-hasil sampingan daripada perusahan kelapa sawit, kelapa, kopi dan padi selain daripada bahan-bahan yang di import seperti jagung dan kacang soya. Yang pentingnya makanan tambahan yang digunakan ini mestilah murah dan mudah diperolihi di samping berkeupayaan membekalkan keperluan ternakan. Selain daripada makanan, factor-faktor seperti kesihatan ternakan serta penggunaan baka haiwan yang sesuai mestilah dititikberatkan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Note:

Oleh : Mohd Ridzuan Abd Halim dan Eng Pei Kong
Bengkel Pengurusan dan Penggunaan Foraj
Di Pusat Latihan Ternakan Sungai Siput
Jabatan Haiwan Negeri Perak


Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:

Wednesday, January 20, 2010

Pengiraan Zakat Binatang Ternakan

Pengiraan Zakat Binatang Ternakan

Binatang-binatang ternakan yang wajib dikeluarkan zakat ada tiga (3) jenis iaitu:-
1. Unta
2. Lembu dan Kerbau
3. Kambing

SYARAT-SYARAT WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT BINATANG TERNAK
1. Orang Islam
2. Sempurna Hak Milik
3. Binatang ternak tersebut sampai nisabnya, iaitu kadar yang sekurang-kurangnya cukup untuk dikeluarkan zakatnya.
4. Cukup haul iaitu genap peredaran masa setahun binatang itu dimiliki atau dibelanya.
5. Bintang ternak tersebut diberi makan rumput dipadang yang tertentu dengan tidak kena bayaran.
6. Bintang ternak tersebut tidak digunakan untuk membuat sesuatu kerja seperti membajak sawah atau menarik kereta dan lain-lain.

ZAKAT UNTA
Nisab dan zakat unta bermula dari lima (5) ekor.

Bil.
Kadar Nisab
Kadar Zakat

Bilangan
jantina
umur

1
5 hingga 9 ekor
1 ekor kambing biri-biri
-
1 tahun lebih

2
10 hingga 14 ekor
2 ekor kambing biri-biri
-
1 tahun lebih

3
15 hingga 19 ekor
3 ekor kambing biri-biri
-
1 tahun lebih

4
20 hingga 24 ekor
4 ekor kambing biri-biri
-
1 tahun lebih

5
25 hingga 35 ekor
1 ekor unta betina
betina
1 tahun lebih

6
36 hingga 45 ekor
1 ekor unta betina
betina
2 tahun lebih

7
46 hingga 60 ekor
1 ekor unta betina
betina
3 tahun lebih

8
61 hingga 75 ekor
1 ekor unta betina
betina
4 tahun lebih

9
76 hingga 90 ekor
2 ekor unta betina
betina
2 tahun lebih

10
91 hingga 120 ekor
2 ekor unta betina
betina
3 tahun lebih

11
121 ekor
3 ekor unta betina
betina
2 tahun lebih


Nota:
Jika lebih dari bilangan di atas, maka bagi tiap-tiap empat puluh (40) ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya satu (1) ekor unta betina berumur 2 tahun lebih, dan bagi tiap-tiap lima puluh (50) ekor anak unta wajib dikeluarkan zakatnya satu (1) ekor unta betina berumur tiga (3) tahun lebih dan demikian seterusnya.


ZAKAT TERNAKAN LEMBU / KERBAU
Nisab dan zakat lembu atau kerbau bermula dari tiga puluh (30) ekor.Bil.
Kadar Nisab
Kadar Zakat

Bilangan
jantina
umur

1
30 hingga 39 ekor
1 ekor
Jantan
1 tahun lebih

2
40 hingga 59 ekor
1 ekor
betina
2 tahun lebih

3
60 hingga 69 ekor
2 ekor
jantan
1 tahun lebih

4
70 hingga 79 ekor
1 ekor
jantan
1 tahun lebih

dan 1 ekor
betina
dan 2 tahun lebih

5
80 hingga 89 ekor
2 ekor
betina
2 tahun lebih

6
90 hingga 99 ekor
3 ekor
jantan
1 tahun lebih

7
100 hingga 109 ekor
2 ekor
jantan
1 tahun lebih

dan 1 ekor
betina
dan 2 tahun lebih
Nota:
Jika lebih dari bilangan di atas, maka bagi tiap-tiap tiga puluh (30) ekor lembu atau kerbau wajib dikeluarkan zakatnya satu (1) ekor anak lembu jantan berumur 1 tahun lebih dan bagi tiap-tiap empat puluh (40) ekor anak lembu atau kerbau wajib dikeluarkan zakatnya satu (1) ekor anak lembu atau kerbau betina berumur dua (2) tahun lebih dan demikianlah seterusnya.


ZAKAT TERNAKAN KAMBING

Nisab dan zakat kambing bermula dari empat puluh (40) ekor.

Bil.
Kadar Nisab
Zakat Zakat

bilangan
umur

1
40 hingga 120 ekor
1 ekor kambing biri
1 tahun lebih

atau 1 ekor kambing biasa
2 tahun lebih

2
121 hingga 200 ekor
2 ekor kambing biri
1 tahun lebih

atau 2 ekor kambing biasa
2 tahun lebih

3
201 hingga 399 ekor
3 ekor kambing biri
1 tahun lebih

atau 3 ekor kambing biasa
2 tahun lebih

4
400 ekor
4 ekor kambing biri
1 tahun lebih

atau 4 ekor kambing biasa
2 tahun lebih

5
Penambahan seterusnya: Tiap-tiap 100 ekor
1 ekor kambing biri-biri
1 tahun lebih

Atau 1 ekor kambing biasa
2 tahun lebihMaklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:http://www.zakat-muib.gov.bn/subindex.asp?id=A106_08

Saturday, January 16, 2010

Baja Vermikompos

Vermikompos tingkat kesuburan tanah
Sumber : Jabatan Pertanian


Vermikompos kaya dengan nutrien yang sesuai untuk tanaman.

--------------------------------------------------------------------------------VERMIKOMPOS merupakan baja kompos yang terbentuk hasil daripada pemeliharaan cacing dalam kompos. Vermikompos mengandungi najis cacing yang bercampur dengan bahan-bahan organik yang mereput seperti jerami padi, rumput, dan lain-lain sisa bahan tanaman.

Vermikompos mengandungi pelbagai unsur nutrien yang sangat sesuai untuk tanaman.

Selain itu, ia juga membantu menguraikan sebatian kompleks kepada unsur yang boleh diambil oleh tanaman.

Cara membuat vermikompos

a. Bahan-bahan

i. Jerami padi atau sisa bahan pertanian yang telah reput atau separuh reput.

ii. Najis haiwan (tahi lembut) atau tahi ayam)

iii. Cacing merah (cacing kompos)

b. Cara membuat

i. Sediakan tapak kompos dan bangsal untuk membuat vermikompos bagi melindungi daripada hujan dan panas.

ii. Masukkan 300 kilogram (kg) jerami dan 100 kg tahi lembu ke dalam tapak kompos dan gaulkan.

iii. Masukkan empat kg cacing merah (lebih kurang 10,000 ekor) ke dalam campuran jerami dan tutup dengan jerami atau guni

iv. Lakukan penyiraman setiap dua hari sekali supaya campuran sentiasa dalam keadaan lembap.

v. Pemantauan dan pengurusan yang sempurna hendaklah dilakukan bagi memastikan cacing berada dalam keadaan selesa dan tidak diganggu oleh musuh-musuh seperti tikus, semut dan burung.

vi. Hasil vermikompos boleh diambil dalam masa sebulan.

Pengutipan hasil

Vermikompos boleh dituai selepas tiga atau mepat bulan. Vermikompos yang terhasil diasingkan dengan mengumpulkannya dalam satu bahagian dan bahan sisa tanaman bari ditempatkan di sebelahnya.

Cacing-cacing akan berpindah dengan sendirinya ke bahan sisa tanaman baru. Vermikompos yang telah diasingkan ditapis sebelum dibungkus dan dijual atau digunakan.

Kebaikan vermikompos

i. Memperbaiki struktur tanah

ii. Memperbaiki kandungan biologi tanah dengan penambahbaikan mikrorganisma, hormon dan juga enzim.

iii. Membekalkan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan pokok.

vi. Mengandungi humus yang berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah.
Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:

Konsep Kambing Rakyat

Pak Lang perkenal konsep 'kambing rakyat'

INDUSTRI ternakan ruminan tempatan masih bergantung kepada import dalam memenuhi keperluan daging negara.

Justeru, usaha perlu dipertingkatkan supaya hasrat dan matlamat yang masih terlalu jauh itu dapat dicapai.

Dalam industri ternakan kambing, Dasar Kambing Negara yang telah digubal bertujuan meningkatkan pengeluaran daging kambing iaitu meningkatkan populasi asas ternakan kambing mencapai lebih kurang 1.1 juta ekor induk.

Perlu kita ingat bahawa ada dua jenis ternakan berlainan iaitu kambing dan juga biri-biri.

Bagi kaedah pertama mendapatkan kambing, kita terpaksa mendapatkan baka dari luar negara terutama Australia pada harga yang tinggi.

Ini akan menimbulkan masalah untuk mencapai matlamat 1.1 juta ekor induk kerana harganya mahal sedangkan kita boleh mencari alternatif lain.

Pengalaman ini telah dilalui oleh penternak-penternak kaum India yang amat faham tentang keperluan masyarakat Islam yang memerlukan kambing untuk tujuan akikah dan korban.

Oleh itu, tanpa kesedaran orang Melayu, mereka beralih daripada ternakan kambing ke ternakan biri-biri kerana ternakan ini mencapai kematangan lebih cepat iaitu setahun berbanding kambing yang memerlukan masa dua tahun.

Selain itu, ternakan biri-biri ini memerlukan kos yang rendah sahaja untuk perubatan dan kos pengeluaran menyeluruh lebih rendah daripada kambing kerana ketahanan daripada serangan penyakit lebih tinggi.

Memilih biri-biri

Pada masa sama, masyarakat Melayu lebih cenderung memilih daging biri-biri berbanding kambing.

Oleh kerana kematangannya cepat, bekalan daging biri-biri boleh ditingkatkan lebih pantas berbanding kambing biasa.

Pada masa sama, anak bebiri juga boleh hidup berasingan lebih cepat berbanding kambing biasa sekurang-kurangnya setahun baru bercerai susu.

Kedua, bagi meningkatkan keupayaan daya saing dan kemampanan industri usaha pembiakbakaan harus dipertingkatkan. Bukan kambing sahaja, tetapi juga biri-biri yang bersistematik dan tersusun, meningkatkan nilai tambah dan memperkukuhkan penyelidikan dan pembangunan.

Ketiga, menambahbaik persekitaran bisnes dan prasarana industri serta skim insentif melalui pengukuhan dana pembiayaan, mengoptimumkan penggunaan tanah pertanian, merevolusikan pemberian insentif, pengukuhan penyampaian perkhidmatan, zon pengeluaran makanan, sistem maklumat dan pembangunan sumber manusia.

Keempat, pengukuhan langkah sanitari dan fitosanitari (SPS) dengan meningkatkan program kawalan penyakit untuk melancarkan pemasaran produk di dalam dan luar negara.

Kelima ialah menambahbaik kualiti produk dan bahan tambah nilai dengan perlaksanaan skim Amalan Ladang Ternakan yang baik (SALT) .

Sejajar dengan hasrat kerajaan bagi menjayakan Dasar Pengeluaran Daging Kambing Negara, kerajaan telah pun menubuhkan Pusat Pembiakan Boer Nasional (NBBC) yang menyediakan pelan rangkaian pengeluaran dan pemasaran yang bersistematik dalam kuantiti yang mega dalam negara.

Bagaimanapun di sebalik semua itu, ada sesuatu yang menarik untuk diberi perhatian oleh mereka yang berminat menceburi bidang penternakan.

Ini kerana terlalu ramai yang menanam cita-cita beranjak ke bidang pertanian sejak kerajaan ingin membuka lembaran baru menggalakkan rakyat menceburinya secara komersial.

Namun, senario yang sebenarnya tidak semudah yang disangka apabila mereka yang baru berjinak-jinak dalam bidang penternakan tetapi tidak memiliki keperluan asas seperti modal, kepakaran dan kawasan yang mencukupi.

Ternakan kambing dan lembu pada anggapan biasa memerlukan kawasan yang luas bergantung kepada sistem yang digunakan sama ada fidlot, lepas bebas atau kandang.

Demikian juga apabila bakal penternak ingin mendapatkan baka yang mereka inginkan, maka banyak usaha perlu dilakukan, terutamanya menentukan harga yang mengikut kemampuan dan pasaran.

Mudah kata, menceburi bidang penternakan bukanlah semudah yang difikirkan meskipun ramai telah berjaya mengharunginya dan telah bergelar usahawan ternak.

Kos merupakan salah satu faktor yang memainkan peranan penting menentukan kejayaan usaha tersebut di samping aspek lain yang menjadi keperluan asas seperti kemudahan, ilmu dan tinjauan pasaran.

Antara jalan penyelamat bagi mereka yang ingin memulakan usaha penternakan ruminan terutamanya kambing ialah bermula secara kecil-kecilan.

Konsep penggunaan kemudahan infrastruktur yang mudah ini boleh dipraktikkan kerana ia bukan sahaja menjimatkan kos tetapi mudah dikatakan sangat selesa untuk kambing.

Ciri-cirinya ialah kandang kambing dibina di atas tanah tanpa menggunakan tiang seperti lazimnya yang diamalkan penggunaan bahan terbuang seperti kayu, papan dan hanya memerlukan kawasan kecil.

Bagi kawasan yang terhad, ia hanya mampu memuatkan sejumlah 400 ekor kambing ternakan pada satu-satu masa.

Konsep tersebut kini dilaksanakan oleh sebuah syarikat tempatan, Buani Sdn. Bhd. sejak beberapa bulan lepas yang melibatkan pelbagai jenis baka kambing seperti Boer, Barbados dan Jamnapari dan Dopper.

Kawasan ternakan yang dibuka di Jalan Aman, Sungai Merab Tengah, Kajang, Selangor di kawasan tanah seluas kira-kira empat ekar kini telah menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan.

Kawasan ladang itu yang dibina menggunakan bahan terbuang tetapi tetap dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas sebagai sebuah ladang ternakan yang lengkap.

Ladang tersebut pada mulanya diusahakan untuk penternakan kambing Boer tetapi diubah kepada pelbagai baka supaya lebih berdaya maju.

Menurut penasihat ladang tersebut Datuk Dr. Alang Perang Zainuddin, konsep ladang tersebut telah diubah dari 100 peratus baka Boer kepada hanya separuh baka kambing berkenaan, manakala bakinya dikhaskan kepada Barbados (45 peratus) dan Jamnapari sebanyak lima peratus.

''Saya nampak baka Barbados sesuai untuk dikembangkan tetapi mestilah yang tulen.

''Malah kita akan perkenalkan kaedah pembaikan baka tulen iaitu tanpa mencampurkan jantan baka dengan baka lain," ujarnya.

Beliau yang juga bekas Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), dan dan pernah berkhidmat sebagai profesor di Universiti Putra Malaysia (UPM) berkata, sejak dibuka syarikat tersebut telah melaburkan kira-kira RM150,000 iaitu RM20,000 untuk pembinaan infrastruktur dan bakinya untuk pembelian ternakan.

Konsep bebas, katanya, adalah persekitaran yang disukai oleh kambing manakala masalah cacing bukan suatu yang perlu dibimbangkan selagi aspek kebersihan dititikberatkan.

Namun ia tidak bermakna konsep tersebut tidak mengamalkan pengurusan yang terbaik, sebaliknya ladang tersebut juga dibina mengikut kesesuaian dan keperluan ternakan.

Malah, sebuah kawasan ladang rumput ternakan yang popular seperti Napier juga ditanam sebagai makanan kambing.

Setelah mencuba beberapa jenis rumput, beliau mengesyorkan penternak menanam rumput Napier India dan Napiter Taiwan kerana memiliki kadar protein yang tinggi sekitar 20 peratus. Jika dibaja dan dan dijaga dengan sendiri mampu mengeluarkan rumput segar yang paling tinggi.

Rumput ini akan terus mengeluarkan hasil berbanding sekoi yang terpaksa ditanam semula selepas empat atau lima kali tuaian.

''Inilah caranya kita boleh mengurangkan kos pengeluaran daging," katanya.

Rumput jenis boleh mengeluarkan hasil untuk makanan terus atau silaj yang amat tinggi.

Alang Perang bercadang memperkenalkan konsep Ladang Kambing Rakyat bagi memberi peluang kepada mereka yang berminat menceburi bidang penternakan mencubanya.

''Semasa saya menjadi Pengerusi LPP, konsep ini telah diperkenalkan dan mereka yang berminat mestilah menjadi ahli PPK (Pertubuhan Peladang Kawasan)," ujarnya.

Menerusi konsep ini, yang diiperkenalkan oleh LPP empat tahun lalu, kos pembangunan ternakan kambing atau biri-biri telah dapat dikurangkan kebiasaannya bagi permulaan, kira-kira 70 peratus kos adalah untuk menyediakan infrastruktur dan 30 peratus untuk baka.

Konsep kambing rakyat ini sebaliknya lebih rendah daripada segi pembangunan iaitu 30 peratus untuk infrastruktur manakala 70 peratus untuk baka.

Syaratnya cukup mudah iaitu penternak mesti menyediakan kawasan penanaman rumput untuk makanan terlebih dahulu .

Ahli-ahli PPK yang telah bermula secara kecil-kecilan dalam industri ini, boleh memohon Skim Pinjaman kambing yang perlu dibayar semula tempoh lima tahun.

Sepanjang tempoh lima tahun ini adalah kritikal kerana kambing itu sempat membiak dan bayaran balik boleh dibuat dalam tempoh munasabah iaitu selepas tiga tahun dan dibayar tempoh sepenuhnya dalam tempoh 60 bulan.

Menerusi konsep ini, tempat itu akan mempunyai kemudahan tempat pembesaran kambing, kandang pembiakan, rumah bersalin, kandang penyusuan anak dan kandang pengemukkan.

Induk-induk yang bunting akan dipindahkan ke rumah bersalin dua minggu sebelum kelahiran anaknya.

Selepas melahirkan, ibu dan anaknya akan bersama selama tiga atau empat minggu untuk tempoh penyusuan.

Kemudian ibu dan anak akan ditempatkan dalam petak komuniti yang disediakan khas dalam kandang bersalin.

Selepas dua bulan setengah bagi biri-biri dan tiga bulan bagi kambing, anak-anak ini diceriakan dengan ibunya, dan ditempatkan ke tempat penggemukan.

Ibunya pula akan ditempatkan dalam kandang pembiakan bersama-sama kambing jantan untuk selama lima bulan setengah untuk pengeluaran seterusnya.

Dalam sistem ini juga, pembakaan diawasi dengan mengelakkan berlakunya sumbang mahram atau in-breeding dengan meletakkan seekor jantan bagi setiap kumpulan kambing betina yang biasanya tidak melebihi 10 ekor.

Untuk mengelakkan sumbang mahram, seekor kambing jantan di satukan dengan sekumpulan kambing betina dan mempunyai nombor tanda dan setiap anak kambing tahu siapa bapa dan ibunya.

Bagi seorang penternak yang berdaya maju, ia mempunyai 300 ekor induk bagi membolehkan ia menjadi usahawan yang menguntungkan yang boleh memberi pendapatan tidak kurang RM1,000 sebulan.

Ini berdasarkan kepada beranak tiga kali dalam dua tahun, bilangan anak yang boleh dilahirkan dalam tempoh itu ialah 1,350 ekor

Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:

BIRI BIRI PELENGKAP KANBING

Biri-biri pelengkap kambing


Biri-biri Dorper dipelihara di bawah pokok kelapa di Stesen Mardi, Sungai Baging, Kuantan, Pahang.

Ternakan biri-biri boleh dikatakan masih baru kerana tidak terdapat penternak yang mengusahakannya secara komersial berbanding kambing.
Justeru, kerajaan telah memberikan keutamaan untuk mempertingkatkan industri daging kambing dan biri-biri untuk mengurangkan pergantungan kepada daging import.
Pada tahun 2005, bekalan daging kambing dan biri-biri import di pasaran tempatan melebihi 15,000 tan metrik atau 92.6 peratus daripada bekalan keseluruhan.
Populasi biri-biri tempatan dianggarkan berjumlah 115,500 ekor dan jumlah ini akan mempengaruhi pembangunan industri biri-biri negara.
Industri biri-biri boleh dikatakan masih di peringkat 'bayi' walaupun ternakan biri-biri sudah lama bertapak di sini.
Selama ini ternakan biri-biri dijalankan secara tradisional.
Walaupun baka seperti Dorset, Wiltshire horn, Suffolk dan biri-biri rerambut seperti Bali-Bali, Barbados Black Belly dan St. Ines dibawa masuk sejak 20 tahun lalu bagi meningkat prestasi biri-biri tempatan atau Malin tetapi baka yang dibentuk tidak pernah stabil.
Antara penyebab kelembapan industri biri-biri di negara ini adalah kekurangan baka berkualiti dan subur.
Pegawai Penyelidik Prinsipal Kanan, Pusat Promosi dan Pembangunan Teknologi, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Dr. Mohmad Mustafa berkata, biri-biri Dorper yang berasal dari Afrika Selatan merupakan baka baru yang berpotensi diternak di negara ini.
"MARDI telah mula membawa masuk baka Dorper dari Afrika Selatan sejak tahun 2006 bagi penilaian sebagai baka pejantan (terminal meat sire breed) untuk dikacukkan dengan biri-biri betina tempatan.
"Biri-biri Dorper yang dibawa masuk ditempatkan dalam ladang integrasi kelapa di stesen MARDI, Sungai Baging, Kuantan, Pahang," katanya semasa ditemui di pejabatnya di Serdang, Selangor.
Kali kedua pada Julai tahun lalu, MARDI membawa masuk 220 ekor baka Dorper tulen dari Afrika Selatan.
Sebanyak 200 ekor betina dan 20 ekor jantan dibawa masuk bagi meneruskan penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang dijalankan MARDI untuk mengkaji kesesuaian baka dalam iklim dan persekitaran tempatan bertujuan penggandaan baka tulen dan kacukan dengan biri-biri tempatan.
Hasil kajian awal mendapati 150 ekor anak dilahirkan daripada baka pejantan Dorper yang dihasilkan di Sungai Baging telah menunjukkan pertambahan kadar tumbesaran lebih 30 peratus jika dibandingkan dengan anak biri-biri dari baka kacukan lain.
Dr. Mohmad berkata, sehingga kini Jabatan Perkhidmatan Veterinar (JPV) telah mula menternak biri-biri Dorper di beberapa buah ladang di Johor.
Berdasarkan kajian yang dijalankan, baka biri-biri Dorper adalah setanding dengan kambing Boer.
''Jika kambing Boer sesuai dengan pelbagai jenis cuaca, biri-biri Dorper mempunyai ciri-ciri yang sama.
"Maklumat mendapati sejumlah lima juta biri-biri Dorper diternak di Afrika Selatan dan banyak negara seperti Australia, Amerika Syarikat dan Eropah telah mengimport baka tersebut untuk dibiakkan di tempat mereka," katanya.
Dr. Mohmad menjelaskan, negara mengimport banyak daging biri-biri berbanding kambing. Ini kerana orang ramai tidak tahu membezakan antara daging kambing dan biri-biri.
Beza
"Daging kambing dikenali sebagai adalah chevon, manakala biri-biri adalah mutton dan biri-biri muda berusia empat bulan adalah lamb," jelas beliau.
Beza antara chevon dan mutton adalah kandungan kolestrolnya.
Walaupun kandungan kolestrol dalam biri-biri lebih tinggi berbanding kambing tetapi kajian menunjukkan mutton mengandungi lebih banyak kolestrol berbanding lamb.
Dr. Mohmad berkata, biasanya berat badan biri-biri Dorper antara 30 hingga 40 kilogram (kg) ketika berumur enam hingga lapan bulan belum mengumpulkan lemak yang tinggi berbanding biri-biri import.
Baka biri-biri Dorper dibawa masuk bagi memenuhi keperluan penternak di Pantai Timur.
Baka tempatan bermutu rendah dengan dewasa hanya mencapai berat badan 20 hingga 25 kg dalam masa dua tahun.
Manakala baka Dorper tulen pula boleh mencapai berat 30 hingga 35 kg hanya dalam tempoh tiga hingga empat bulan.
"Kambing Boer dengan pengurusan yang teratur dan makanan berkualiti boleh mencapai berat badan antara 25 hingga 30 kg dalam masa tiga atau empat bulan," katanya..
Seperti kambing Boer, biri-biri Dorper jenis rerambut dipilih kerana tidak menghadapi masalah ketegasan dan sesuai dengan keadaan lembap di negara ini.
Pengenalan baka biri-biri Dorper, kata Dr. Mohmad amat diperlukan memandangkan industri ternakan telah memberi sumbangan besar dalam pengeluaran makanan negara dengan jumlah RM5.729 billion.
Industri penternakan bukan ruminan seperti unggas telah menyumbang 94 peratus atau RM5.4 billion sementara sektor ruminan hanya enam peratus atau RM0.329 billion.
"Keperluan daging ruminan akan terus meningkat tahun demi tahun dan pergantungan kepada import perlu dikurangkan," katanya.
Justeru agensi kerajaan dan swasta perlu berganding bahu dalam mewujudkan satu sistem pengeluaran yang produktif dan berdaya maju bagi meningkatkan bekalan tempatan dalam masa terdekat.
Industri ternakan ruminan perlu diteruskan dengan penumpuan kepada meningkatkan populasi pembiak.
Industri berkenaan perlu berkembang secara lebih agresif, sistematik serta moden dengan sekala komersial.
Pengenalan Baka Dorper
l Baka Dorper berasal dari Afrika Selatan telah dibangunkan dalam tahun 1900 hasil gabungan baka biri-biri Parsi dan Dorset.
l Ketika ini Dorper adalah baka biri-biri pedaging terulung di dunia.
l Di Afrika Selatan terdapat lebih lima juta ekor baka Dorper.
l Baka ini dipilih kerana dijangka berupaya menyesuaikan diri dengan iklim tempatan, kadar kenaikan berat badan tinggi, kadar kembar tinggi, pengeluaran susu yang banyak serta karkas berkualiti (nisbah daging kepada tulang yang tinggi).
l Baka ini mudah dipelihara dan tidak memerlukan tenaga pekerja yang ramai
l Ia dapat menggunakan makanan (pastura dan dedak secara optimum) dengan kadar kematian rendah dan imun terhadap penyakit dengan kadar kesuburan tinggi dan banyak anak dapat dipasarkan
l Baka yang menarik dan popular dari jenis pedaging dengan kesuburan yang tinggi dan berupaya untuk musim pembiakan yang panjang sepanjang tahun
l Baka ini sangat subur dengan kadar bunting yang tinggi dan pejantan boleh dikahwinkan dengan lebih 30 induk betina dalam masa 40 hingga 60 hari.
l Kadar kelahiran boleh dijadualkan setiap lapan bulan (tiga kelahiran dalam masa dua tahun) dengan kadar kembar yang tinggi. Dengan pengurusan yang baik kadar kelahiran lebih 150 peratus dapat dihasilkan
l Induk betina mempunyai ciri keibuan yang baik dan dengan penghasilan susu yang tinggi dapat memelihara anak dengan baik sehingga cerai susu dengan peratus cerai susu yang tinggi
l Kadar kenaikan badan yang tinggi. Dengan pemakanan yang baik anak baka tulen Dorper boleh mencapai berat badan 30 hingga 35 kilogram (kg) dalam masa tiga hingga empat bulan
l Mempunyai kualiti karkas yang baik dengan pertumbuhan lemak dalam daging yang serata menjadikan karkas mencapai Gred Super di pasaran
l Walaupun baka Dorper pada asalnya dibangunkan untuk dipelihara di kawasan panas dan kering di Afrika Selatan namun ia didapati sesuai dipelihara di pelbagai iklim dengan pemakanan yang pelbagai di dalam beberapa sistem pemeliharaan sama ada sistem intensif, semi-intensif atau bebas baik dalam kawasan padang pasir, tropika atau lembap.
l Pada masa ini terdapat 220 ekor Dorper tulen di negara ini dan MARDI sedang meningkatkan mutu baka sedia ada di Stesen MARDI, Kluang.
Di stesen MARDI Sungai Baging peningkatan genetik baka Dorper telah dilaksanakan melalui natural mating dan kaedah permanian beradas. Dijangka industri Dorper akan berkembang memandangkan bilangan import daging terus meningkat.Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:Berita

Sunday, January 3, 2010

Cara Penanaman Pisang

Cara Penanaman Pisang

i. Bacalah BismilLah dulu dan pilih anak pokok yang ready untuk ditanam

ii. Galikan lubang pada tanah yang sesuai.... seelok-eloknya 2'x2'x2'


iii. Buangkan plastik polibeg pada anak pokok dan hati2 semasa memotong bagi memastikan akar anak pokok tidak terpotong.
iv. Ambil berberapa ketul tanah dan gemburkan, kemdian letakkan sedikit di dasar lubang bagi memastikan pengakaran cepat berlaku, jika nak lebih baik dan hasil yang maksimum... masukkan 1 kg baja bio-organik dalam lubang sebelum masukkan anak pokok.

v. Masukkan anak pokok dan dirikan dengan baik, bagi memastikan ia tidak tumbang selepas besar nanti.

vi. Timbuskan anak pokok tadi dengan tanah dan Siramkan dengan sedikit air sebelum shbt2 tingalkan pokok itu 'keseorgan'.

vii. Seterusnya besarkanlah hingga semua siap... :)


Daya Maju Projek 1 Ekar


i. Tempoh masa ; 10 hingga 12 bulan

ii. Jangkaan hasil per pokok ; 20kg/pokok

iii. Bilangan pokok per ekar; 600pokok

iv. Harga borong/ladang; RM1.30-1.60/kg

v. Hasil per Ekar; RM15,600 --- cuba shbt2 fikir2kan, jika shbt2 ada tanah seluas 5 ekar?? berapa hasil yg kita semua akan dapat? RM78,000/ 5 ekar sahaja... menarik kan??


Kisah Benar: di Kelantan, seorg anak muda baru berusia 20 an, kini mempunyai pendapatan lebih RM10,000 sebulan.... hasil daripada projek pisang seluas 13 ekar, beliau telah memenangi anugerah Peladang Jaya semasa Hari Peladang, Penternak & Nelayan Negeri Kelantan.

Sekian, semoga sedikit perkongsian ilmu dan penulisan tidak formal ini dapat membantu shbt2 membuat perancangan dalam penanaman pokok pisang nanti. Semoga semua berjaya. Amin.

Syam Ghaz


Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:Syam Ghaz

Khasiat Buah Pisang + Kebun Pisang

Khasiat Buah Pisang + Kebun Pisang
(Sumber/Dipetik:Syam Ghaz "usahawantani-kelantan.blogspot.com")

Makanlah sebiji pisang sehari, ia mampu memanjangkan umur anda dengan izin Allah SWT. Disamping itu sebiji pisang juga mampu memberikan Kalsium dan Magnesium yang cukup untuk pertumbuhan tulang anda.


Perhatian: Jangan sekali-kali menyimpan pisang dalam peti sejuk. Lepas baca anda semua pasti akan pandang tinggi pada buah pisang.


Pisang mengandungi 3 jenis gula semulajadi – sukrosa, fruktosa dan glukosa yang digabungkan dengan gentian. Pisang memberikan tenaga kepada manusia dengan kadar segera dan berterusan. Kajian yang telah dibuat menunjukkan bahawa 2 biji pisang mempunyai cukup tenaga untuk senaman selama 90 minit. Tidak hairanlah pisang dijadikan buah utama kepada atlit terkenal dunia. Bukan itu saja, malah pisang juga amat sesuai untuk mencegah dan merawat beberapa jenis penyakit, menjadikannya amat sesuai dalam pemakanan kita seharian.

Tekanan:
Merujuk kepada survey terbaru yang dijalankan oleh MIND terhadap pesakit-pesakit tekanan jiwa, kebanyakan daripada mereka kembali pulih selepas makan pisang. Ini kerana pisang mengandungi tryptophan, iaitu sejenis protin yang bertukar kepada serotonin dalam tubuh manusia, yang menyebabkan kita tenang, mengembalikan mood dan secara amnya membuatkan kita berasa gembira.

PMS:
Lupakan pil-pil hospital – makan sahaja pisang. Vitamin B6 yang terkandung mampu meneutralkan paras glukosa dalam darah, yang boleh mengembalikan mood anda.

Anemia:
Dengan kandungan zat besi yang tinggi, pisang mampu mengawal pertumbuhan hemoglobin dalam darah, yang secara tak langsung membantu dalam kes-kes anemia.

Tekanan Darah Tinggi:
Buah tropikal unik ini mengandungi kadar potassium yang tinggi – garam rendah, menjadikannya sempurna untuk menstabilkan tekanan darah.

Kuasa Minda:
Kajian dibuat terhadap 200 pelajar di sebuah sekolah di mana semasa peperiksaan dijalankan, mereka diberi makan pisang untuk sarapan, rehat, dan makan tengahari. Keputusannya, buah pisang yang mengandungi kadar potassium yang tinggi dapat membantu pembelajaran dengan menjadikan pelajar-pelajar itu lebih cekap (alert).

Penghadaman:
Gentian tinggi, jadikan pisang sebagai diet seharian anda pasti membantu menstabilkan tindakan usus kecil dan besar.

Keletihan:
Salah satu cara terbaik untuk mengurangkan keletihan ialah dengan membuat minuman pisang susu campur madu. Pisang bertindak menyejukkan perut dan dengan bantuan madu dapat membina semula kandungan gula dalam darah yang berkurangan akibat keletihan, manakala susu pula memperbetulkan sistem hidrasi semula anda.

Panas Jantung:
Pisang mempunyai kesan anti-asid semulajadi dalam badan. Oleh itu, jika anda menghadapi rasa panas di jantung, cuba makan pisang untuk pemulihan yang baik.

Demam Pagi:
Jadikan pisang sebagai snek setiap hari untuk membantu memelihara kadar gula dalam darah untuk mengelakkan demam pagi.

Gigitan Nyamuk:
Sebelum menggunakan krim gigitan serangga, cuba sapukan kawasan bekas gigitan nyamuk dengan lapisan dalam kulit pisang. Ramai yang telah berjaya mengatasi kegatalan akibat gigitan nyamuk dengan cara ini.

Saraf:
Pisang mengandungi kadar vitamin B yang tinggi yang dapat membantu menenangkan sistem saraf anda.

Obesiti dan Tekanan Kerja:
Kajian di Institut Psikologi di Austria mendapati tekanan kerja menjadi pemangkin kepada pengambilan makanan seperti coklat dan kerepek. Berdasarkan 5,000 pesakit hospital, kajian mendapati kebanyakan pesakit obes membuat kerja-kerja tekanan tinggi. Laporan juga menyatakan, untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengawal kadar gula dalam darah dengan mengambil makanan karbohidrat tinggi setiap 2 jam untuk mengekalkan kadar yang stabil. Makanlah pisang.

Ulser:
Pisang amat baik dalam pencegahan ulser kerana ia bersifat lembut dan tidak mencederakan organ dalaman kita. Ia juga bertindak sebagai peneutral lebihan asid serta mengurangkan kepedihan dengan bertindak menyaluti lapisan dinding perut kita.

Kawalan Suhu:
Ramai yang percaya bahawa dengan memakan pisang, ia dapat menurunkan suhu kedua-dua fizikal dan emosi kepada ibu-ibu mengandung. Di Thailand sebagai contoh, ibu mengandung mengambil pisang untuk memastikan bayi yang dilahirkan itu menjadi seorang yang penyabar (cool).

Seasonal Affective Disorder (SAD):
Penyakit ini merupakan simptom yang terjadi akibat daripada kurangnya pendedahan kepada cahaya matahari. Pisang dapat membantu pesakit ini kerana ia mengandungi tryptophan semulajadi yang membaikpulih mud kita.

Ketagihan Rokok & Tembakau:
Pisang dapat membantu perokok yang ingin berhenti merokok. Vitamin B6, B12, potassium dan magnesium yang terdapat dalam pisang, ia dapat membantu tubuh kita dalam membaikpulih kesan nikotin terhadap tubuh.

Stres:
Potassium merupakan bahan mineral vital, yang membantu menormalkan degupan jantung, menghantar oksigen kepada otak dan mengimbangi kandungan air dalam tubuh. Bila kita stres, kadar metabolisma kita naik, menyebabkan kadar potassium menurun. Keadaan ini dapat diimbangi semula dengan bantuan snek pisang yang tinggi potassium.

Strok:
Mengikut kajian dalam buku ‘The New England Journal of Medicine‘, mengambil pisang sebagai diet harian mampu mengurangkan risiko kematian akibat strok sebanyak 40%!

Lain-lain Penyakit Kulit:

Pengamal perubatan semulajadi (alternatif) berpendapat, untuk menghilangkan pelbagai masalah kulit, termasuk jerawat, kudis, parut, kurap, dan sebagainya, ambil sekeping kulit pisang, tampalkan sebelah dalam kulit pisang itu pada tempat yang ingin dirawat dengan menggunakan plaster luka biasa atau pun plaster bedah.
Jadi, pisang memang merupakan ubat semulajadi kepada banyak penyakit. Jika dibandingkan dengan epal, pisang mempunyai 4 kali ganda kandungan protin, 2 kali karbohidrat, 3 kali fosforus, 5 kali vitamin A dan zat besi, dan 2 kali vitamin dan mineral lain. Ia juga kaya dengan potassium dan merupakan salah satu makanan terbaik yang mudah didapati.

Jadi mungkin inilah masa untuk berubah kepada kata yang biasa disebut-sebut, “Sebiji pisang sehari dapat menjauhkan doktor!”

Syam Ghaz: Tahun 2010 adalah tahun Pisang & Ayam + Dedak bagi saya, kami sudah merancang untuk membuka 48 ekar kebun pisang secara berperingkat dan akan melancarkan dedak ayam formulasi syarikat dalam Mac 2010 nanti. Jika shbt2 yang berminat nak tanam pisang, berikut adalah sedikit fakta kewangan yang penting dalam projek Pisang:-

IMPLIKASI KEWANGAN, UNTUNG RUGI & PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN

Pengiraan ini ialah berdasarkan unjuran pihak syarikat saya dan harga semasa di Kelantan. Penggunaa baja, racun dan pesticide adalah Organik atau SemiOrganik.


Kos Bagi 1 Ha Tanah

Bil
Perkara
Kos
Kuantiti


Jumlah

Kos Tetap

1
Benih pisang berangan
RM2.00/ pkk
1,500pkk
RM3,0002
Pagar dawai & tiang
RM1,500Kos Berubah

3
Baja bio-organik permulaan - 75g/pkk
RM2/kg
1500pkk x 6 kali (dalam masa 6 bulan) x 75g=675kg
RM1,3504
Baja untuk bunga dan buah -150g/pkk
RM2/kg
6 kali (dalam masa 6 bulan)
RM2,7005
Kapur GML – 1kg/pkk
RM0.30/kg
1500pkk x 1 kali setahun=1500kg
RM4506
Racun rumput
RM150
1 botol/ha
RM1507
Racun kulat
RM80/kg
6kg/ha
RM4808
Baja semburan EM & pestisid
RM40
10L
RM4009
Bajak piring
RM500JUMLAH
RM10,230

4.2 Jangkaan Keuntungan Kasar & Bersih Tahun Pertama Bagi 1 Ha

Bil
Perkara
Kuantiti
Berat Buah
Harga
Jumlah

1
A. Pendapatan Kasar
1425pkk*
Minimum 18kg
RM1.30/kg
RM33,345B. Modal
1 tahun
-
RM12,000
RM10,230

C. Pendapatan Bersih (A-B)/1 tahun
RM23,115* Dengan anggaran 5% pokok mati dalam masa 1 tahun. Minimum hasil 18kg/pokok dan harga ladang minimum RM1.30/kg.
Justeru itu mana-mana sahabat yang ingin copy & paste adalah digalakkan meneliti kos semasa ditempat masing-masing bagi memastikan viability projek masing-masing. Syam Ghaz adalah tidak bertangunjawab diatas sebarang kerugian pihak tuan dsbnya, kerana ini adalah 100% hak saya dan saya kongsikan di blog saya untuk perkongsian ilmu dalam bidang ini. Shbt2 yang berminat digalakkan menghubungi saya secara terus sekiranya ada yg betul-betul komited ingin menjalankan projek ini.

Dengan unjuran berikut, Syam Ghaz mensasarkan akan mencari 20 pengusaha yang memenuhi kreteria pemlihan syarikat. InsyaAllah dengan unjuran diatas syarikat dijangkakan akan mengeluarkan 518,400kg pisang segar tahun 2010. Pengusaha-pengusaha adalah daripada penduduk-pendudu kg or petani-petai yang susah. Tujuan projek ini adalah bagi membantu meningkatan tahap sosio-ekonomi mereka. Doakan projek murni ini berjaya. Amin.


Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:Syam Ghaz "usahawantani-kelantan.blogspot.com"

PANDUAN MENANAM TIMUN DAN

PANDUAN MENANAM TIMUN DAN TIMUN JEPUN


Nama Botani
Famili
: Cucumis Sativus Linn
: Cucucbitacea

Sila klik pada tajuk-tajuk di bawah ini:-


Menanam Timun (pdf)
Timun (Wikipedia Bahasa Melayu)
Mentimun (Wikipedia Indonesia)


Varieti:

MT 1
Varieti MARDI ini ditanam di pantai timur. Lambat mengeluarkan hasil (7-11 minggu selepas menanam). Buahnya pendek dan banyak (10-15 biji/pokok). Hasil dari varieti ini adalah 15-25 tan/hektar.


MT 2
Varieti MARDI. Cepat mengeluarkan hasil. Buahnya sederhana besar dan sangat ranggup. Pungutan hasil ialah 5-10 minggu selepas menanam. Hasilnya ialah 20-30 tan/hektar.


Simpang Pulau
Varieti ini popular di Perak. Kulit buah berwarna hijau tua. Buah sederhana besar. Hasil adalah 20-25 tan/hektar.

Pengenalan:

Timun boleh ditanam di ladang ataupun di sekeliling rumah. Pokoknya tidak memerlukan ruang yang luas kerana ia adalah sejenis sayuran yang menjalar, yang perlu hanyalah cacakan kayu atau pagar-pagar tegap supaya pokok dapat memanjat. Timun tidak memerlukan perhatian yang rapi seperti pokok-pokok lain.

Sebagai ulam timun mengandungi Vitamin A dan kelebihan zat ini tidak dapat ditandingi dengan sayur-sayuran lain seperti kacang bendi dan labu. Timun mengandungi Vitamin A yang setanding dengan cili hidup iaitu lebih kurang 130 IU/Ox (4.6 IU/gm).

Kesusuaian Tanah:

Tanah yang sesuai untuk tanaman timun ialah tanah yang gembur, mengandungi cukup bahan-bahan organan, mempunyai saliran yang baik dan berkeupayaan memegang air. Pokok timun memerlukan hawa panas tetapi tidak terlalu terik, kerana kalau terik ia memerlukan lebih baja dan air. Jika penanaman dimulakan di pertengahan musim kemarau, pokok menjadi kerdil, kerana kekurangan air di dalam tanah untuk pokok menghisap. Sebaik-baiknya penanaman dimulakan di akhir musim hujan di mana udara lebih sejuk disamping suhunya menggalakkan benih timun bercambah dengan cepat.

Tanah digembur dengan cangkul atau ditenggala dengan trektor. Buat batas berukuran 1.2 m lebar x 7.6m panjang dan 23-26 cm tinggi. Bubuh baja organan (tahi lembu atau tahi ayam yang reput dan bakaran sampah sarap) di setiap lubang tanaman atau di dalam parit kecil yang dibuat di kedua belah batas. Banyak baja bergantung kepada kesuburan tanah (11.5 kg/batas atau 12.6 tan metrik/ha).

Penanaman:

Benih timun boleh ditanam terus atau dicambahkan dan diubah ke ladang. Jarak tanaman yang disyorkan ialah 60 cm x 60 cm (2' x 2'). Dua barisan tanaman timun boleh ditanam atas tiap-tiap batas. Benih timun ditanam terus ke lubang dengan kadar 2-3 biji benih selubang. Siram dua kali sehari. Percambahan akan berlaku selepas 3-4 hari. Selepas 10 hari anak pokok yang kurang subur dibuang dengan meninggalkan 1-2 pokok di satu tempat.

Benih timun boleh juga dicambahkan di dalam kain bersih yang basah, dan seterusnya tiga anak semaian diatur di dalam 'kerek'. Anak-anak semaian di dalam 'kerek' diubah ke ladang selepas 4-6 hari. Pilih anak semaian yang subur sahaja untuk diubah. Pembajakan berikut boleh digunakan:-

14 bahagian Sulphate of Ammonia
11 bahagian Double Superphosphate
5 bahagian Muriate of Potash
11 bahagian Kieserite

atau gunakan baja sebatian NPK Hijau (15:15:15). Baja dua minggu sekali sebanyak 14_28 gm sepokok/sekali, iaitu bila anak semaian berumur 10-12 hari. Tabur keliling pokok atau ke dalam parit kecil yang dibuat di kiri kanan barisan anak-anak timun. Pokok timun memerlukan sokongan sebaik-baik sahaja ia mengeluarkan jari-jari, iaitu apabila anak pokok berumur 14-16 hari.

Pokok timun perlu disiram sekurang-kurang sekali sehari sehinggalah hasilnya dipungut. Dalam musim hujan pokok-pokok timun tidak sepatut disiram terlalu kerap. Merumput patut dilakukan supaya tidak ada persaingan untuk zat makanan antara rumput dengan pokok timun dan untuk mengelakkan pembiakan musuh dan penyakit. Merumput dilakukan dengan tangan atau dengan cangkul.

Membuat Junjung / Penyokong:
Pokok timun bertabiat menjalar dan memerlukan junjung / penyokong untuk memanjat. Kayu junjung/penyokong yang dibuat daripada kayu hutan, buah dan lain-lain sistem para. Sistem trellis yang menggunakan tiang-tiang kayu, para-para dawai dan tali rafia tahan lama tetapi kos adalah lebih tinggi.

Pembajaan:
Timun memerlukan nutrien sebanyak 150-200 kg N, 30 kg P, 160-200 kg dan 20 kg Mg bagi sehektar. Baja organik dan inorganik yang disyorkan adalah seperti berikut:-


Pusingan Masa Jenis Baja Kadar/batas
(7.5m x 1.2m) Amaun/hektar
(650 batas)
1
2
3
4 Sebelum menanam
2 minggu
4 minggu
6 minggu Baja organan
NPK 15:15:15
NPK 12:12:17:2
NPK 12:12:17:2 6 kg
300 kg
450 kg
450 kg 4 tan
200 kg
300 kg
300 kg

Pengairan:
Memerlukan lembapan yang cukup untuk hidup subur. Penyiraman perlu dilakukan 1-2 kali sehari, kecuali pada hari hujan, secara manual atau sistem pengairan renjis.

Musuh:
Musuh yang selalu menyerang timun ialah penyakit ulat dan kumbang Aulacophora, ulat lalat buah (dacus spp.) dan kutu daun. Gunakan racun serangga untuk mengawal musuh-musuh ini.

Penyakit:

Penyakit yang selalu menyerang timun ialah Bintik Berpusar, Kulapok Downy dan Kulapok Debu. Gunakan racun kulat untuk mengawalnya.

Pungutan Hasil:

Buah timun dapat dipungut lebih kurang 30 hari selepas ditanam. Pungutan dibuat dua hari sekali. Ia akan terus mengeluarkan hasil selama 25-30 hari. Buah yang masak mempunyai kulit yang licin sementara yang muda kulitnya kasar dan berkilat.


PANDUAN MENANAM TIMUN JEPUN SECARA
SISTEM HIDROPONIK

Pengenalan:

Sistem ini merupakan kaedah penanaman tanpa tanah di mana bahan makanan dibekalkan melalui larutan nutrien dan garam galian. Oleh kerana sistem hidroponik memerlukan modal yang tinggi, jenis tanaman yang bernilai tinggi seperti timun Jepun disyorkan. Setakat ini, keluasan tanaman ini yang diusahakan secara hidroponik masih kecil. Namun demikian sistem ini berpotensi diperluaskan untuk pasaran tertentu di bandaraya.

Pengeluaran secara sistem hidroponik perlu dilaksanakan di bawah struktur pelindung hujan. Antara kebaikan sistem ini ialah:-

pengeluaran hasil bagi satu unit kawasan adalah lebih tinggi kerana pengambilan baja lebih efisien dan jarak tanaman yang lebih rapat

menggalakkan pengeluaran sayuran yang berterusan sepanjang tahun

menggalakkan impak percikan air hujan ke atas tanaman dan seterusnya kerosakan tanaman


FAKTOR-FAKTOR PENTING DALAM PEMILIHAN SISTEM

Pasaran
Pasaran merupakan faktor penting dalam menentukan jenis sayuran yang diusahakan dan juga teknologi pengeluaran yang sesuai. Pasaran pula ditetapkan mengikut lokasi dan permintaan terhadap jenis sayuran. Permintaan pasaran terhadap sayuran tertentu dan secara berterusan sepanjang tahun menggalakkan penggunaan sistem ini.


Kemampuan Kewangan
Penggunaan teknologi ini memerlukan kos permulaan yang agak tinggi, pengusaha perlu mempunyai keupayaan kewangan yang kukuh.


Tenaga Kerja
Dalam keadaan di mana tenaga kerja terhad, sistem ini sangat sesuai disyorkan sebagai alternatif.


Pengetahuan dan Pengalaman
Pemilihan kaedah pengeluaran yang sesuai juga bergantung kepada kemahiran pengusaha. Pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan tanaman secara sistem hidroponik adalah penting untuk memastikan kejayaannya.

KULTIVAR YANG DISYORKAN

Dua kultivar yang disyorkan adalah Sakata Seeds No. 67 dan Sakata Seeds No. 69. Ciri kedua-dua kultivar ini adalah seperti berikut:-

Kultivar Sakata Seeds No.67 Sakata Seeds No. 69
Nisbah bunga betina : jantan
Masa berbunga (lepas disemai)
Warna buah
Bentuk buah
Berat buah
Lain-lain ciri 50 : 50
35-37
Hijau tua
Lurus
90-100 gm
Duri halus putih di permukaan buah 80 : 20
35-37
Hijau tua
Lurus
90-100 gm
-JENIS SISTEM

Jenisnya ialah Intermittent Nutrient Flow Technique (INFT). Bagi sistem ini bakul-bakul kecil yang mengandungi anak benih, diletakkan di dalam lubang pada penutup palong dengan akarnya mencecah larutan nutrien. Pelan latar asas sistem INFT (lihat Rajah 1).

PERALATAN SISTEM

Peralatan yang diperlukan untuk sistem ini adalah seperti berikut:-
Tangki air berkapasiti 1000 liter
Pam letrik berkuasa 2 H.P.
Bekas takongan atau palong berukuran 4 m panjang x 0.2 m lebar x 0.1 m dalam
Paip masuk air, jenis P.E. Grade D, berikuran 50 mm untuk mengepam air ke dalam palong.
Paip buang air, jenis P.E. Grade 0, berukuran 100 mm untuk mengumpul air yang mengalir dari palong.
Bekas air adalah penting dalam sistem hidroponik. Air tadahan hujan atau air paip boleh digunakan. Bagi air paip, kandungan klorinnya perlu diawasi sebelum air digunakan. Kandungan klorin boleh dikurangkan dengan membiarkannya dalam takongan sehari.

Bagi sistem ini, larutan nutrien dipam dari tangki air secara berkala ke dalam palong. Pam untuk menggerakkan dan mengalirkan air dijadualkan berjalan selama setengah jam setiap satu jam mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam (pam dijalankan 8 kali dengan jumlah 4 jam sehari).

Bekas takongan biasanya dalam bentuk palong dan saiznya berbeza mengikut keperluan. Bekas takongan ini digunakan untuk mengisi larutan nutrien yang mengalir dan boleh dibuat dengan kayu (lihat Rajah 2).. Palong-palong dibuat daripada plywood setebal 1 cm. Saiz palong adalah 400 cm panjang x 20 cm lebar x 10 cm dalam. Palong-palong ini perlu dilapikkan dengan plastik hitam tebal. Bagi kawasan seluas 10 m x 20 m, ia boleh menempatkan 80 palong.

Styroform yang dipotong mengikut ukuran palong digunakan sebagai penutup palong. Lubang-lubang yang boleh memuatkan bakul semaian ditebok di styroform mengikut jarak tanaman yang akan diusahakan. Bagi tanaman timun Jepun, jarak lubang adalah 40.5 cm. Palong-palong boleh diletakkan di atas para-para yang dibuat daripada kayu (lihat Rajah 3). Empat palong boleh diletakkan di atas satu rak di mana empat palong ini mendapat bekalan air dari satu paip masuk dan satu paip buang. Palong-palong hendaklah diletakkan mencondong ke sebelah (dengan cerun 1:100) supaya air dapat mengalir daripada bahagian masuk air kepada bahagian buang air melalui tekanan graviti. Air yang dikumpulkan dalam tangki dipamkan semula ke dalam palong-palong tersebut.

Dalam sistem INFT ini, kepingan styroform berukuran 17.6 cm lebar x 5 cm tinggi dari 1.2 cm tebal diletakkan di bahagian tengah dan hujung tiap-tiap palong sebagai sekatan. Ini adalah untuk memastikan sedikit air dapat bertakong semasa pam tidak berjalan. Kaedah ini juga menjamin tanaman tidak terjejas sekiranya berlaku masalah terputus bekalan letrik. Semasa pam tidak berjalan, takongan air baja yang bertakung kerana adanya sekatan dalam setiap palong memadai untuk keperluan tanaman. (Sila lihat pelan struktur sistem hidroponik) !

PEMILIHAN STRUKTUR PELINDUNG

Struktur pelindung hujan digunakan untuk pengeluaran sayuran secara hidroponik. Struktur ini sama seperti rumah dan dibuat daripada kayu tetapi bumbungnya adalah bahan plastik yang lutsinar dan tidak berdinding. Struktur jenis kayu adalah lebih murah dan senang dibina walaupun tempoh hayatnya lebih pendek daripada jenis besi.

Bentuk yang popular adalah gergaji dan gable. Jenis tiang yang disyorkan adalah kayu keras (Kelas B). Bagi bumbung, kayu kelas C yang berkualiti sederhana boleh digunakan (lihat Rajah 4 dan 5).

PENYEDIAAN LARUTAN NUTRIEN

Sebelum anak benih dialih, bancuhan baja dalam tangki dibuat terlebih dahulu. Campuran baja yang dibuat adalah mengikut jenis tanaman yang diusahakan, kerana setiap tanaman mempunyai keperluan baja yang berlainan. Tanaman timun Jepun memerlukan kadar Kalium dan Kalsium yang berbeza. cF atau condutivity factor dan pH larutan baja juga perlu sentiasa dalam lingkungan yang disyorkan iaitu pH 5.5 - 6.5 dan 20 - 30 cF.

Contoh formulasi baja dalam tangki hidroponik

Jenis Nutrien g/1000 liter air
Larutan A: CaNO3 900
Larutan B: KNO3 600
MgSO4 450
KH2PI4 160
EDTA-FE4 7.9
ZnSO3 0.4
MnSO4 1.5
CuSO4 0.3
NH4Mo4 0.1
H3BO3 1.7


Formulasi baja larutan pekat di dalam pasaran biasanya dirumuskan sebagai Rumusan A dan B, di mana rumusan A adalah kalsium nitrat dan rumusan B adalah campuran lain-lain nutrien. Setiap rumusan adalah larutan pekat dan perlu diasingkan untuk mengelakkan pemendapatan jika kedua rumusan pekat ini dicampurkan. Dalam persediaan larutan baja di dalam tangki yang luas seperti 1000 liter, rumusan A dan B dicampur dengan kadar 1:1. Campuran kedua-dua rumusan dalam tangki air yang besar tidak akan menyebabkan pemendapatan.

PENANAMAN DAN PENYELENGGARAN POKOK
Menyemai biji benih

Sebanyak 3 g biji benih timun Jepun diperlukan untuk sistem hidroponik di rumah lindungan berukuran 10 m x 20 m. Semaian tanaman disediakan terlebih dahulu sebelum diletakkan ke dalam palong tanaman. Semaian biasanya dilakukan 5-7 hari sebelum dialih. Sedikit rockwool digunakan sebagai media percambahan dalam setiap bakul. Bakul-bakul yang telah disemai dengan biji benih ini diaturkan ke dalam bekas yang diisi dengan sedikit air baja dan diletakkan di kawasan yang redup.

Jarak tanaman

Bekas-bekas yang mengandungi anak benih yang sihat dan subur sahaja dipilih untuk dialihkan ke palong tanaman. Bekas-bekas ini diletak di dalam lubang palong yang berjarak 40.5 cm antara satu sama lain sepanjang palong. Jarak tanaman diantara pokok di dalam palong lain adalah 40.5 cm tiga segi sama. Sebanyak 700 pokok diperolehi dari kawasan 10 m x 20 m (lihat Rajah 6).

Menyedia trellis

Sistem trellis perlu disediakan kerana varieti Sakata adalah jenis indeterminate. Sokongan kayu untuk dawai-dawai trellis di sediakan di kedua hujung palong dan di tengah palong. Tinggi sokongan kayu adalah 20 cm. Dawai halus dipasang selari dan melintang dengan panjang palong dengan jarak 60 cm antara satu sama lain (lihat Rajah 7).

Pokok timun Jepun dilatih dan diikat dan diikat ke dawai trellis supaya dahan-dahan cabang menegak dan cabang-cabang akan berada di bahagian atas trellis dawai yang disediakan apabila pokok membesar. Dahan-dahan berlebihan di bahagian atas dan di bawah trellis akan dibuang supaya pengudaraan mencukupi dan tidak menggalakkan keadaan lembab yang boleh menyebabkan serangan penyakit.

Kawalan perosak

Semburan racun kulat perlu pada peringkat pertumbuhan awal. Semburan racun serangga perosak dibuat apabila diperlukan sahaja. Kadangkala semburan baja daun terutama kalsium diperlukan untuk menjamin kesuburan pokok (terutama untuk megelakkan penyakit blossom end rot bagi tanaman tomato).

Pengawasan yang rapi perlu dijalankan dan langkah-langkah kawalan diambil segera apabila serangan perosak atau penyakit melebihi Paras Ambang Ekonomik. Semburan racun perosak sekiranya perlu, dijalankan secara semburan setempat iaitu menyembur pada pokok tanaman yang diserang perosak atau penyakit sahaja. Kumbang daun (penyakit kulapuk downy), kutu daun (penyakit kulapuk berdebu) dan lalat buah (penyakit antraknos lecur anak benih dan penyakit virus) adalah diantara perosak dan penyakit timun Jepun.
PEMBACAAN pH dan cF

Alat meter ringkas untuk membaca paras pH dan kepekatan bahan larut cF perlu untuk menyelenggara keadaan larutan baja dalam tangki atau palong. Bacaan ini amat penting untuk memastikan larutan baja mengandungi zat yang secukupnya dan tidak kurang atau terlebih daripada keperluan tanaman. Pemerhatian terhadap kekurangan air dalam takungan perlu dibuat dan ditambah bila perlu. Bacaan cF dan pH perlu ditahap yang disyorkan dan penambahan larutan dibuat untuk mendapat bacaan yang sesuai.

PENGUTIPAN HASIL

Hasil dikutip 35-37 hari selepas disemai apabila panjang buah timun Jepun berukuran lebih kurang 20 cm. Timun digred berdasarkan saiz, warna, kesegaran, tahap kecederaan mekanikal dan kesan serangan penyakit dan serangga. Buah-buah timun yang baik perlu diasingkan daripada buah-buah yang rosak akibat serangan penyakit atau serangga, bengkok, terbantut dan berwarna kuning. Pembersihan dengan air tidak digalakkan kecuali jika terlalu kotor.

Buah-buah yang dipilih dibungkus dalam beg plastik polietilena yang mempunyai lubang-lubang kecil. Untuk memanjangkan tempoh penyimpanan buah timun, ia perlu disimpan di dalam bilik sejuk pada suhu 15oC dengan kelembapan relatif diantara 90-95%. Pada suhu ini, timun boleh disimpan selama 2 minggu tanpa mengalami penurunan mutu yang ketara.

Pengendalian Lepas Tuai

Sila klik di sini untuk penerangan pengendalian lepas tuai.


SPESIFIKASI PIAWAIAN DAN GRED

Spesifikasi piawaian dan gred ini meliputi timun hijau keputih-putihan dan timun susu daripada varieti Cucumis sativus L. yang ditanam di Semenanjung Malaysia.

Indeks I
Muda. Timun berkenaan belum mencapai tahap kematangan. Terdapat jalur-jalur hijau meliputi sehingga keseluruhan permukaan kulit daripada bahagian pangkal hingga hujung timun.

Indeks 2
Matang. Timun berkenaan telah mencapai tahap kematangan. Jalur-jalur hijau meliputi sekurang-kurangnya dua pertiga daripada permukaan timun dan selebihnya berwarna keputih-putihan.

Indeks 3
Tua. Timun berkenaan telah terlalu matang dan jika dipotong bijinya agak keras dan 'seed cavity' agak berserat. Warna keputih-putihan telah bertukar kepada warna kekuning-kuningan.
Keperluan Minima

Agak bebas daripada rosak disebabkan kecederaan mekanikal dan penyakit, kotoran, kecacatan dan sesuai untuk dimakan oleh manusia serta telah mencapai peringkat matang.

Pengelasan Gred dan Saiz

Gred Ketentuan Kelonggaran (% maksimum)
1 Kematangan yang seragam (Indeks 2)
Kerosakan
Kecacatan (cacat bentuk, cacat rupa, kotor)
Saiz yang seragam (panjang > 23 cm) 5
10
15
5
2 Kematangan yang seragam (Indeks 2)
Kerosakan
Kecacatan (cacat bentuk, cacat rupa, kotor)
Saiz yang seragam (panjang 18-23 cm) 10
15
20
10
Luar Gred Timun yang tidak memenuhi ciri-ciri gred di atas

Pengelasan Gred dan Saiz Timun Susu

Gred Ketentuan Kelonggaran (% maksimum)
1 Kematangan yang seragam (Indeks 2)
Kerosakan
Kecacatan (cacat bentuk, cacat rupa, kotor)
Saiz yang seragam (panjang > 21 cm) 5
10
15
5
2 Kematangan yang seragam (Indeks 2)
Kerosakan
Kecacatan (cacat bentuk, cacat rupa, kotor)
Saiz yang seragam (panjang 19-21 cm) 10
15
20
10
Luar Gred Timun yang tidak memenuhi ciri-ciri gred di atas

PEMBUNGKUSAN DAN PERLABELAN

Pembungkusan
Timun daripada gred yang sama hendaklah dibungkus menggunakan bekas yang sesuai supaya dapat memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Kertas atau bahan lain yang digunakan untuk membalut atau mengalas hendaklah bersih dan tidak akan menyebabkan kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan.


Perlabelan
Tiap-tiap unit pembungkusan hendaklah dilabel yang mengandungi maklumat berikut:- Tarikh, nama/kod penanaman, nama/kod pengeksport, nombor kad pengenalan, nombor pendaftaran syarikat, alamat, komoditi, berat bersih dan gred.

PERSAMPELAN

Bilangan sampel dan kaedah persampelan bagi tujuan pemeriksaan adalah berdasarkan kepada MS 1187:1990 Method of Sampling For Fresh Vegetables, atau kaedah statistik yang dipersetujui.Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:perak.gov

PANDUAN MENANAM BAWANG

PANDUAN MENANAM BAWANG

Sumber:PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH MANJUNG, 32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA
TEL: 605-6883112 Fax: 605-6888329Nama Saintifik
Famili : Allium cepa L.
: AlliaceaeDi Malaysia terdapat beberapa jenis bawang merah yang ditanam iaitu jenis Siam, Indonesia dan India.

KEADAAN TANAH

Tanah yang sesuai bagi bawang merah ialah tanah yang pengaliran airnya sempurna seperti tanah gembur berpasir atau tanah pasir peroi yang kaya dengan bahan reputan. Tanah gambut juga didapati sesuai dan keasidan tanah ialah antara 6.5-7.8. Sekiranya tanah kurang subur, penambahan baja organan seperti tahi lembu dan sebagainya adalah disyorkan.

Pengairan yang mencukupi dalam lima minggu selepas menanam dan kering setelah pokok berumur 8 minggu adalah penting. Penggunaan sungkupan seperti jerami padi dapat mengekalkan kelembapan dan mengawal suhu tanah. Kawalan rumpai dibuat pada peringkat awal pertumbuhan dan semasa penyediaan tanah.

PENANAMAN

Menyedia Batas
Di tanah gambut dan gambut halus (muck) yang tidak bertakung air; bawang ditanam di tanah rata tanpa batas. Bagi tanah-tanah lain dan di kawasan-kawasan air senang bertakung, batas disediakan setinggi 20-30 cm (8-12 inci) dan 91-122 cm (36-48 inci) lebar. Jarak antara batas selalunya 66-91 cm (26-36 inci) dan panjang batas bergantung kepada petani sendiri.


Menyedia Benih
Bawang jenis India adalah lebih baik dari jenis yang lain (Thailand, Filipina dan Cina) dari segi pertumbuhan, ketahanan terhadap gejala 'White Tip' (iaitu kekeringan bahagian hujung daun) dan penghasilan bawang. Saiz bebawang yang digunakan semasa menanam tidak memberikan kesan yang bererti ke atas jumlah hasil. Bagi jenis berlabu panjang rencong memerlukan sebanyak 1210 kg untuk sehektar (8 pikul seekar) manaka jenis bulat pendek, kadar benih yang diperlukan untuk sehektar ialah sebanyak 1512 kg (10 pikul seekar). Untuk mendapatkan hasil yang baik, benih hendaklah dipilih dari labu yang matang, tidak berpenyakit dan telah dikeringkan sekurang-kurangnya 6 minggu selepas dituai.


Menanam
Labu-labu bawang untuk dijadikan benih didebu atau dicelup di dalam racun cendawan sebelum menanam. Benih ditanam dengan menimbus 1/3 bahagian dari labu benih dengan tanah dan meninggalkan 2/3 bahagian lagi di permukaan tanah. Jarak tanaman yang diguna ialah 13 x 13 cm (5 x 5 inci).

Amalan memotong di bahagian atas hujung bebawang sebelum menanam tidak menunjukkan kesan dalam mempercepatkan percambahan, sebaliknya cara ini akan menggalakkan jangkitan penyakit seperti jangkitan Fusarium. Dengan itu amalan memotong bahagian atas hujung bebawang sebelum menanam adalah tidak digalakkan.

Bekalan air yang secukupnya di peringkat awal pertumbuhan bawang mungkin dapat mengurangkan kejadian penyakit mati pucuk dan reput bebawang. Penggunaan sungkupan adalah digalakkan di mana kandungan air dan suhu tanah dapat dikawal. Bagi mengurangkan masalah, penanaman bawang hendaklah dijadualkan mengikut keadaan cuaca. Kerja-kerja menanam dan peringkat awal pertumbuhan hendaklah jatuh pada musim hujan dan memungut hasil pada musim kering.

PENJAGAAN

Mengawal rumpai
Penggunaan racun pra-cambah (Lasso) selepas menanam adalah digalakkan. Cara mencabut dengan tangan perlulah dilakukan dari peringkat awal lagi agar pertumbuhan akar bebawang tidak terjejas.


Membaja
Nisbah dan waktu membaja bawang merah yang ditanam di Muar dan Melaka adalah seperti berikut:-

Waktu Membaja Baja campuran terus
Jumlah Baja Digunakan
(kg/ha) (lb/ekar) (Ka/ha) (lb/ekar) (lb/ekar)
Semasa menanam
N
P2O5
K2O
90
112
135 80
100
120 664 591
atau I.C.I. Compound 88
989 800
Sebulan selepas menanam
N
P2O5
K2O
67
56
67 60
50
60 381 339
atau I.C.I. Compound 55
483 430


MENGAWAL MUSUH DAN PENYAKIT

Musuh
Bagi tanaman bawang merah (Alliaceae) tidak terdapat musuh yang merbahaya tapi untuk langkah berjaga-jaga, sembur 2 minggu sekali dengan Dipterex kekuatan 0.1% bahan aktif. Ulat ratus (spodoptera litura) memakan daun secara berkelompok. Buat giliran tanaman.

Penyakit pokok dan cara kawalannya

Hawar daun / Tumpuk mungu dan cumut
Sembur dengan Maneb (Manzate D) sebanyak 280-560 gm / 898 liter air sehektar.(4-8 oz / 80 gelen air/ekar).

Reput bebawang
Pastikan saliran air sempurna. Rendam benih dalam racun kulat sebelum menanam. Jangan lukakan bebawang sebelum dan selepas menuai dan amalkan tanaman giliran.

Tumpuk ungu (Alternaria porri)
Bintik-bintik pada mulanya berwarna kelabu. Bintik akan membesar dan merekah berwarna ungu. Akhirnya daun menjadi kering dan layu. Rawat benih dengan racun kulat sebelum menanam. Semburkan dengan thiram, ziram atau maneb.

Pucuk putih (fisiologi)
Hujung daun menjadi putih dan kering. Hasil akan berkurangan.


MEMUNGUT HASIL

Hasil mula dipungut 80-90 hari selepas menanam. Hasil yang didapati sebanyak 10-13 t/ha (66-85 pikul/ekar) adalah tinggi.

MENGERING DAN MENYIMPAN

Selain dari cara menjemur di bawah matahari, bebawang boleh dikeringkan dengan menggantungkan ikatan bebawang ke atas ampaian tali di dalam bilik yang mempunyai pengudaraan yang baik. Cara ini didapati lebih berkesan dan memerlukan tenaga buruh yang kurang serta kadar pereputan bebawang rendah jika dibandingkan dengan cara menjemur di bawah matahari.

PENGENDALIAN LEPAS TUAI

Sila klik di sini untuk penerangan pengendalian lepas tuai.

HALANGAN PENGELUARAN

Bawang merah boleh ditanam dengan jayanya di kebanyakan tempat di Malaysia. Walau bagaimanapun, masih terdapat banyak masalah yang perlu diselesaikan sebelum sebarang projek berekonomi berskala besar dapat dilaksanakan. Antara masalah utama adalah seperti berikut:-

Kos yang tinggi dan ketiadaan biji bebawang yang bermutu untuk digunakan sebagai bahan tanaman.

Jika benih (true seeds) murah digunakan, amalan-amalan agronomi yang diwujudkan untuk biji bebawang perlu diubahsuai.

Kejadian 'keputihan-hujung' daun bawang adalah masalah biasa yang tidak menentu dan boleh timbul bila-bila masa di sepanjang pengeluaran bawang merah tempatan. Bergantung pada peringkat pembesaran pokok bawang, apabila simptom pertama kelihatan, boleh menyebabkan sedikit atau kesemua tanaman musnah (tiada hasil langsung).

Hujan yang sukar diramal boleh menyebabkan kehilangan hasil ketika dan selepas penuaian bebawang.

Kurangnya maklumat tentang keperluan penyimpanan bebawang kultivar benih tulen (true seeds).

Penanaman bawang merah di Malaysia mempunyai potensi yang baik. Kejatuhan nilai ringgit Malaysia menjadikan bawah merah import mahal dan bawang merah tempatan menjadi lebih kos kompetitif. Penanaman secara kecil-kecilan perlu dijalankan oleh petani-petani kecil kerana pendekatan ini mampu mengurangkan kos disamping memberi pulangan yang lebih baik berdasarkan penjimatan kos oleh sebab penggantian kos tenaga upah kepada kos tenaga keluarga.Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH MANJUNG, 32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA
TEL: 605-6883112 Fax: 605-6888329

PENGENDALIAN LEPAS TUAI SAYUR-SAYURAN

PENGENDALIAN LEPAS TUAI SAYUR-SAYURAN

Sumber:PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH MANJUNG, 32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA

PENUAIAN

Penuaian merupakan operasi awal dalam pengendalian lepas tuai. Aspek penting bagi penuaian adalah menentukan tahap kematangan yang sesuai dan cara penuaian. Tahap kematangan ketika penuaian mempengaruhi mutu selepas tiai dan ketahanan semasa penyimpanan. Citarasa sesuatu jenis sayur berbeza sekiranya hasil dikutip terlalu muda atau terlalu tua.

Masa penuaian yang sesuai bagi sayuran bergantung pada iklim, musim penanaman tertentu, varieti dan jenis sayur. Menentukan tahap sesuatu jenis sayur itu telah mencapai puncak mutu terbaik, bukanlah satu perkara yagn mudah dilakukan. Jangka masa kematangan yang tertera pada label yang terdapat pada paket atau katalog biji benih boleh digunakan sebagai panduan sahaja. Indeks penuaian bagi kebanyakan sayur buah dan sayur daun adalah berdasarkan saiz dan warna. Sayur buah pada peringkat muda seperti timun dan bendi, misalnya, boleh dipetik pada beberapa saiz mengikut keperluan pasaran. Manakala kebanyakan sayur buah yang diperlukan pada peringkat matang seperti tomato dan cili, penuaian mungkin bergantung pada perubahan warna sayuran tersebut. Bagi sayur daun pula, saiz biasanya digunakan sebagai kriteria utama bagi indeks penuaian. Manakala sayuran seperti kubis, kepadatannya boleh digunakan sebagai asas penuaian. Umumnya, peringkat kematangan yang sesuai untuk penuaian berbeza mengikut jenis sayur dan cara pemasarannya.

PENGENDALIAN DI LADANG

Pengendalian di ladang perlu dilakukan dengan cermat bagi mengelakkan kecederaan mekanikal yang boleh memberi kesan lebam, calar atau pecah. Pengendalian awal yang dilakukan di ladang dapat mengurangkan kadar kerosakan sayuran pada peringkat pengendalian yang berikutnya. Disamping itu, operasi penyediaan di rumah pembungkusan dapat dikurangkan sekiranya penyediaan awal telah dilakukan di ladang.

MEMETIK SAYURAN

Kebanyakan sayur dipetik menggunakan tangan sahaja atau menggunakan pisau yang tajam. Pisau yang digunakan mestilah sentiasa tajam dan bersih untuk mengelakkan penyebaran virus dari satu pokok ke pokok yang lain. Teknik penuaian berbeza bergantung pada bahagian tanaman yang dipetik. Bagi sayur jenis crucifer (kubis, kailan, kubis bunga dan brokoli), batang utamanya dipotong dengan pisau tajam dan pembersihan boleh dibuat di ladang. Manakala sesetengah sayur daun yang lain (bayam, kangkung) biasanya dicabut dengan tangan. Perlulah dipastikan supaya bahagian tangkai yang dipotong tidak menyentuh permukaan tanah. Sayur buah yang mempunyai tangkai yang ada lapisan pemisah (kacang panjang, buncis, cili) boleh dipetik dengan cara memutuskan tangkai dengan mudah menggunakan tangan. Sebaliknya sayur buah yang mempunyai tangkai yang liat, memetik menggunakan tangan boleh merosakkan sama ada tangkai atau buah (bendi, terung, timun, labu). Sayur jenis ini boleh dipetik dengan cara memotong tangkai menggunakan gunting (secateurs) atau pisau.

Masa yang sesuai untuk menjalankan operasi penuaian perlu juga difikirkan. Penuaian perlu dilakukan pada waktu yang paling sejuk, sama ada pada awal pagi atau lewat petang. Sayuran untuk pasaran tempatan boleh dipetik pada waktu pagi. Untuk pasaran yang jauh, penuaian lebih baik dilakukan pada waktu petang sekiranya pengangkutan yang sesuai dapat diatur untuk mengangkut sayuran ke pasaran pada waktu malam atau awal pagi keesokan harinya. Bekas pengisi sayuran yang digunakan semasa penuaian mestilah mempunyai saiz yang sesuai dan boleh dibawa oleh pekerja ke seluruh ladang. Bekas tersebut mestilah mempunyai dinding yang tidak tajam untuk mengelakkan kerosakan pada sayur. Penggunaan bekas yang kotor atau tercemar oleh tanah, sisa tumbuhan dan sisa yang reput perlulah dielakkan.

Sayuran yang telah dipetik mestilah dikumpulkan di tempat yang redup sekiranya pengangkutan segera tidak dapat dilakukan. Sayuran yang terdedah pada panas matahari akan mengalami peningkatan suhu yang menyebabkan sayur mudah rosak dan layu. Merenjis dengan air mungkin perlu supaya sayur tidak layu. Sayuran yang telah dipetik juga mesti dielakkan daripada tercemar degan tidak meletakkannya secara terus di tanah terutamanya tanah basah.

Peringkat penuaian yang sesuai mengikut kiraan masa selepas ditanam bagi sayuran terpilih

Sayur Daun Selepas Ditanam Sayur Buah Selepas Ditanam Kekacang dan Ubi Selepas ditanam

Bayam
Brokoli
Kailan
Kangkung
Kubis bulat
Kubis bunga
Kubis cina
Sawi
4 minggu
8 minggu
6 minggu
3 minggu
8-8 minggu
8 minggu
8 minggu
4 minggu
Bendi
Capsicum
Cili
Terung
Timun
Tomato
8 minggu
10 minggu
10 minggu
14 minggu
4 minggu
6-9 minggu
Jagung sayur
Kacang buncis
Kacang manis
Kacang panjang
Keledek
Sengkuang 7 minggu
5 minggu
5 minggu
5 minggu
3-5 minggu
3-5 mingguPEMBUNGKUSAN DI LADANG

Penggunaan bahan pembungkus yang sesuai serta tahan lasak semasa di ladang amat penting untuk mengurangkan kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Kaedah pembungkusan yang baik dapat mengurangkan kehilangan air daripada sayuran dan kerosakan mekanikal yang boleh mempengaruhi mutu sayuran pada peringkat penggunaan. Memasukkan hasil yang dituai terus ke dalam bungkusan yang tersedia untuk dipasarkan adalah digalakkan bagi mengurangkan kerosakan disebabkan oleh pengendalian berganda.

PENGANGKUTAN DI LADANG

Mengangkut sayuran keluar dari ladang ke rumah pembungkusan perlu dilakukan dengan cepat untuk mengelakkan sayuran daripada terdedah terlalu lama pada persekitaran yang kadangkalanya terlalu panas atau terlalu lembap. Jenis kenderaan yang digunakan perlu disesuaikan dengan jarak pasaran dan jumlah sayuran yang dikendalikan. Lori kecil atau trailer yang disambungkan ke traktor boleh digunakan untuk mengangkut sayuran yang dipetik ke tempat pengumpulan atau rumah pembungkusan. Jalan ladang perlulah dalam keadaan baik sebab kerosakan terhadap sayuran mudah berlaku jika diangkut melalui jalan yang tidak rata lebih lebih lagi jika menggunakan kenderaan yang tidak sesuai. Bekas yang berisi sayur mestilah dipunggah ke dalam kenderaan dengan cermat dan disusun dengan sebaik mungkin supaya tidak mudah terbalik atau terlalu memberi beban kepada bekas di lapisan bawah, yang boleh menyebabkan kecederaan.

OPERASI RUMAH PEMBUNGKUSAN

Rumah pembungkusan merupakan kawasan teduhan untuk melakukan operasi penyediaan bagi menyediakan sayuran untuk pasaran. Rumah pembungkusan boleh merupakan bangsal yang mempunyai peralatan yang terhad atau kompleks yang dilengkapi dengan berbagai-bagai jenis peralatan moden. Operasi penyediaan yang dijalankan meliputi pemilihan, pemotongan, pembasuhan, pengeringan, penggredan, penyimpanan dan pembungkusan. Kesesuaian sesuatu operasi penyediaan berbeza mengikut jenis sayur dan jenis pasaran.

Operasi penyediaan sayur-sayuran untuk pasaran

Sayur daun
Pemilihan Pembersihan Pembasuhan Rawatan
Air Panas Pengeringan Perawatan Pemasakan Penyahijauan Penggredan Pembungkusan
Bayam
Brokoli
Kubis bunga
Kailan
Kangkung
Kubis bulat
Kubis cina
Sawi √


√ √


√ √


√ √


√ √


√ √Sayur buah

Bendi
Capsicum
Cili
Terung
Tomato √√ √√ √
Kekacang

Jagung sayur
Kacang buncis
Kacang manis
Kacang panjang √


√ √


√ √Ubi

Keledek
Lobak medrah
Sengkuang √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √
PEMPROSESAN MINIMUM SAYURAN

Aspek pemprosesan minimum merupakan satu aktiviti lepas tuai yang mula mendapat tempat di pasaran sekarang. Sayuran yang diproses secara minimum merupakan sayuran yang telah dilakukan pembersihan, dibuang kulit atau dipotong dan dibungkus. Operasi yang dilakukan bergantung pada jenis sayur. Sayur yang diproses secara minimum ini sedia untuk terus dimasak atau dimakan. Melalui kaedah yang sesuai, sayuran yang boleh diproses secara minimum dapat dikekalkan kesegarannya untuk tempoh simpanan tertentu. Antara kelebihan yang diperolehi daripada hasil pemprosesan minimum ini ialah pengguna mudah membuat pilihan pada hasil yang dibeli dalam masa yang singkat. Bahagian-bahagian yang hendak dimakan atau digunakan jelas kelihatan. Selain itu pengguna juga dapat menjimatkan masa pengendalian sayuran itu sendiri, terutama bagi sayuran yang telah tersedia dipotong (bergantung pada jenis sayur). Pembelian bersesuaian dengan menu yang dirancang.

Suhu, kelembapan dan tempoh simpanan
yang sesuai bagi sayur terpilih

Jenis
Suhu (oC) Kelembapan relatif (%) Tempoh
Bayam
Cili
Kacang bendi
Kacang panjang
Kailan
Kangkung
Kubis bulat
Kubis bunga
Kubis cina
Labu
Lobak merah
Saderi
Sawi
Terung
Timun
Tomato hijau
Tomato masak
Ubi keledek
Ubi sangkuang 5
5
7-10
4-7
5
5
1-2
0
0
10-13
0
0
5
8-12
10-13
13-21
8-10
13-16
0
90-95
90-95
95
95
90-95
90-95
90-95
95-98
95-100
90-95
98-100
98-100
90-95
90-95
95
90-95
90-95
85-90
95 1-1.5 minggu
8 minggu
3-4 hari
7-10 hari
1-1.5 minggu
1-1.5 minggu
6-12 minggu
3-4 minggu
2-3 bulan
5-10 bulan
4-6 minggu
2-3 bulan
1-1.5 minggu
1 minggu
10-14 hari
1-3 minggu
4-7 hari
4-7 bulan
4-5 bulan

Suhu, kelembapan dan tempoh simpanan yang
diproses secara minimum

Jenis
Suhu (oC) Kelembapan relatif (%) Tempoh
Bawang
cili
Daun bawang
Daun salad
Daun saderi
Kacang Panjang
Kubis
Timun 2
2
2
2
2
2
2
2
85-90
85-90
85-90
85-90
85-90
85-90
85-90
85-90 3
3
2
2
2
2
2
3


Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH MANJUNG, 32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA

MENANAM ASPARAGUS DI TANAH RENDAH

MENANAM ASPARAGUS DI TANAH RENDAH

Nama Saintifik
Famili : Asparagus officinalis L.
: Asparagaceae

PENDAHULUAN:

Asparagus (Asparagus Officinalis) ialah sejenis tanaman sayuran jangka panjang yang berasal dari kawasan Timur Mediterranean. Kini asparagus banyak ditanam di negara-negara lain termasuk di kawasan tropika. Di kawasan hawa sederhana, sayuran ini tidak mengeluarkan sulur di musim sejuk, tetapi sebaliknya sulur akan keluar di musim bunga dan musim gugur. Sulur inilah dipungut sebagai sayuran. Di Malaysia didapati tanaman asparagus mengeluarkan sulur di sepanjang tahun. Sulur-sulur yang tidak dipungut akan membesar dan mengeluarkan daun.

KANDUNGAN ZAT PEMAKANAN

Asparagus mempunyai nilai pemakanan yang agak tinggi kerana ia banyak mengandungi vitamin (Vitamin A, B1, B2 dan C) dan zat-zat galian (Kalsium dan besi). Aspargagus segar mengandungi 92 peratus air dan 8 peratus protin, gula dan selulosa.

KEADAAN POKOK

Pokok asparagus tumbuh menegak sehingga lebih kurang 2 meter tinggi dan bercabang-cabang. Daunnya halus seperti jarum, keluar dari bahagian bukunya. Bilangan daun di setiap buku ialah di antara 5 hingga 12 tangkai. Kebanyakan akar tersebar 30 cm di bawah paras tanah. Pucuk pada rizom akan tumbuh menjadi sulur dan keluar di permukaan tanah. Pada pokok matang, sulur boleh dipungut 3 hingga 5 hari selepas keluar dari tanah.

JENIS-JENIS ASPARAGUS

Jenis asparagus yang sesuai dan berpotensi ditanam di tanah rendah ialah Mary Washington, Califonia 309 dan UC 157. Bagaimanapun hasil penyelidikan mendapati jenis Mary Washington senang diserang penyakit.

KESESUAIAN IKLIM DAN TANAH

Iklim:

Semasa menyemai, biji benih asparagus memerlukan suhu di antara 150 hingga 300 C untuk mendapatkan percambahan yang tinggi. Suhu semasa menanam di ladang hendaklah di antara 220 hingga 20 C di waktu siang dan 170 hingga 220 C di waktu malam.

Tanah:

Tanaman asparagus boleh ditanam di atas semua jenis tanah. Ia hidup subur dan boleh mengeluarkan hasil yang tinggi di atas tanah jenis ringan seperti lom berpasir atau lom berkelodak yang kaya dengan bahan organik serta tidak bertakung air.

Tanaman ini sesuai ditanam di tanah yang mempunyai pH di antara 5.5 hingga 6.7. Sekiranya pH tanah kurang daripada 5.5, sebanyak 2 hingga 3 tan kapur sehektar perlu ditabur.

PENANAMAN

Penyediaan Tanah:

Bersihkan kawasan daripada rumpai kemudian bajak sedalam 30 cm bersama-sama dengan baja organik dan kapur. Buat batas yang berukuran setinggi 15 cm hingga 20 cm, lebar 80 cm hingga 180 cm dan 20 m hingga 50 m panjang.

Penyediaan Anak Benih:

Biasanya asparagus ditanam daripada biji benih. Ia juga boleh ditanam daripada keratan rizom. Bagi setiap hektar kawasan sebanyak 1.5 kg biji benih diperlukan. Biji benih ini disemai terus ke dalam petak semaian atau polibeg (campuran tanah mengandungi 3 bahagian tanah lapisan atas, 2 bahagian pasir dan 1 bahagian bahan organik). Sebanyak 2 hingga 3 biji benih disemai di setiap polibeg. Biji benih akan bercambah dalam masa 1 hingga 2 minggu. Peringkat semaian mengambil masa 2 hingga 3 bulan.

Menanam Ke ladang:

Biasanya asparagus ditanam di atas batas. Batas boleh dibuat sebelum atau selepas menanam. Ukuran batas ialah di antara 80 cm hingga 180 cm lebar dan tinggi sekurang-kurangnya 15 cm hingga 20 cm. Anak benih ditanam sedalam 15 cm. Asparagus juga boleh ditanam di atas tanah rata yang telah dibajak. Batas dibuat di peringkat pokok sedang membesar dengan menaikkan tanah beransur-ansur.

Menanam di dalam alur dan dengan menggunakan rizom sesuai bagi kawasan kering. Cara begini didapati akar dan pokok lebih tegap. Alur dibuat sedalam 15 hingga 20 cm, lebar antara 15 hingga 20 cm dan jarak antara atur ialah 160 cm. Anak benih ditanam sedalam 10 hingga 15 cm kemudian timbus secara beransur-ansur ketika pokok membesar. Sekiranya menggunakan rizom, timbus dengan tanah setebal 5 hingga 8 cm.

Jarak Tanaman:

Asparagus boleh ditanam dalam sebaris atau dua baris berpasang. Jarak tanaman bagi cara sebaris ialah 30 cm antara pokok dalam barisan dan 120 cm hingga 150 cm antara barisan. Bagi cara dua baris berpasang pula, jarak antara pokok dalam barisan ialah 30 cm dan jarak antara barisan ialah 45 cm. Jumlah pokok yang boleh ditanam dalam sehektar kawasan ialah lebih kurang 20,000 pokok.

PENJAGAAN

Menyiram:

Penyiraman yang lebih kerap perlu dijalankan di peringkat awal pertumbuhan dan sekiranya cuaca panas. Sungkupan diperlukan untuk menjaga kelembapan serta suhu tanah disamping mengawal rumpai.

Membaja:

Bagi tanah yang tidak subur tambah baja organik seperti tahi ayam, tahi lembu dan lain-lain sebanyak 25 tan sehektar setahun. Bagi kawasan sederhana subur pula sebanyak 2.5 tan baja sehektar diperlukan dan digaul di lapisan atas batas atau alur penanaman.

Pembajaan baja bukan organik yang disyorkan bagi tanaman asparagus ialah seperti berikut:-

Contoh Jenis Baja Yang Boleh Digunakan Dalam
Program Pembajaan Asparagus

Masa
Jenis dan Jumlah Unsur
Contoh Jenis Baja Yang Boleh
Digunakan (kg / ha)

M0
P205 K2
Semasa menanam 62.5-125 125-250 62.5-125 433-866 kg. baja sebatian
12:12:17:2 = TE
510-520 kg. Triplesuperphosphate
21-42 kg. Urea
Selepas tiap-tiap
kutipan hasil 125-187.5 125-250 125-187.5 866-1,327 kg. baja sebatian
12:12:17:2 + TE
42-63 Kg. Urea


Pemangkasan

Cantasan dilakukan 3 hingga 4 kali setahun mengikut keadaan pokok. Batang matang dicantas ke paras tanah dan tinggalkan 3 hingga 4 batang sahaja disamping sulur baru yang sedang membesar yang akan dipotong sebagai hasil segar. Bagi sulur muda yang tidak sesuai dikutip dibiarkan membesar seterusnya mengeluarkan daun.

Memungut Hasil:

Hasil pertama boleh dikutip selepas 8 hingga 10 bulan ditanam. Hasil meningkat bila pokok berumur 4 tahun. Tanaman Asparagus boleh mengeluarkan hasil sehingga 15 ke 20 tahun sekiranya pokok dijaga dengan sempurna.

Asparagus dipungut dalam dua bentuk, putih atau hijau. Asparagus hijau digunakan sebagai sayuran segar dan yang putih ditinkan. Asparagus putih didapati dengan menambus sulur yang baru keluar dan membiarkannya membesar di dalam tanah. Pokok-pokok yang tidak ditimbus dipungut sebagai asparagus hijau.

Pemungutan hasil dibuat dengan memotong sulur muda yang berukuran lebih kurang 25 cm panjang, di bawah paras tanah. Kutipan hasil yang terlewat menjadikan sulur panjang meruncing, berserabut dan hujung sulur.

Jumlah hasil yang dipungut bergantung pada jenis iklim, tanah dan kekerapan memungut. Di kawasan tropika, asparagus mengeluarkan pucuk di sepanjang tahun. Oleh yang demikian, hasil yang didapati di kawasan ini dijangka melebihi daripada di kawasan beriklim sederhana.Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:pertanianmjg.perak.gov

TANAMAN TEBU KUNING

TANAMAN TEBU KUNING


Nama Botani : Saccharum offcinarum L.
Famili : Gramineae


Deskripsi Tanaman

Sejenis tanaman yang ditanam untuk mendapatkan airnya sebagai minuman dan untuk dibuat gula. Batang tebu berbentuk selindar memanjang 1.8 - 3.0 m dan mempunyai ruas berukuran 5-10 cm. Setiap ruas terdapat matatunas. Daun tebu berbentuk tirus memanjang, berbulu halus pada kedua belah permukaan. Tebu ditanam sebagai tanaman tunggal atau selingan.

Iklim dan Tanah


Tebu kuning adalah sensitif kepada jenis tanah, kemarau dan foto period. Ia memerlukan cahaya matahari yang banyak dan hujan sebanyak 1500 mm. Dengan adanya kemarau atau desakan yang lain, pokok tebu akan terbantut. Tanah yang rata (0o-6o) serta mempunyai saliran yang baik adalah diperlukan untuk menjamin pertumbuhan yang sempurna. Daerah Manjung, Larut Matang dan Selama serta Kerian adalah sesuai bagi tanaman tebu.Penyediaan TanahDua pusingan bajak piring sedalam 20 cm diikuti dengan satu pusingan bajak putar akan menentukan pertumbuhan pokok yang baik. Alur bagi penanaman keratan tebu juga perlu disediakan.MenanamTebu dibiak dari keratan yang sihat berumur 7-9 bulan. Ukuran keratan 20 cm dan mempunyai 3 matatunas, keratan tidak boleh disimpan melebihi 3 hari. Keperluan bahan tanaman ialah 2800 batang (berukuran 1.5m) atau 17000 keratan sehektar. Keratan tebu perlu dirawat sebelum menanam dengan mencelupkan keratan ke dalam campuran Dielrin dan Benomyl. Jarak tanaman yang disyorkan ialah 2m antara baris dan 0.3 m antara pokok dalam sebaris. Keratan-keratan tebu ditanam di dalam alur yang telah disediakan.PembajaanBaja yang disyorkan adalah seperti berikut:-

Bilangan / Berat Biji Benih Diperlukan

Jenis Baja
Masa
Amaun / Hektar

NPK 15:15:15
NPK 15:15:15
Urea
NPK 15:15:15 Semasa menanam
Umur 3 bulan
Umur 3 bulan
Umur 5 bulan 250 kg
250 kg
125 kg
300 kg
Jumlah Keseluruhan Urea
NPK 15:15:15 125 kg
800 kg


Tebu akan mengeluarkan hasil sebanyak 3 kali. Bagi kali kedua dan ketiga, baja NPK 15:15:15 sebanyak 800 kg dan urea sebanyak 125 kg. digunakan.

Kawalan Rumpai

Rumpai perlu dikawal sehingga pokok tebu berumur 6 bulan. Racun pracambah, Atrazine pada kadar 4 liter / hektar digunakan sebaik sahaja keratan tebu ditanam. Rumpai yang tumbuh kemudiannya boleh dikawal dengan paraquat ataupun secara manual.

Penyelenggaraan Rumpun

Pangkal pokok perlu ditimbus dengan tanah semasa pokok berumur 3-5 bulan. Sekiranya pokok itu rebah, kayu penyokong perlu dipasang. Daun-daun kering dibuang apabila berumur 5 bulan.

Kawalan Serangga / Penyakit

Pengorek Batang
Sembur racun Endosulfan (Thiodan). Bakar batang-batang tebu yang telah diserang.


Bulir Hitam
Rendam benih tebu dalam air panas 50o bercampur racun Benomyl (Benlate) selama 2 jam. Musnahkan pokok-pokok berpenyakit.


Memungut Hasil

Tebu dipungut hasilnya antara 8-9 bulan selepas menanam dan sebanyak 3 kali dalam masa 2 tahun. Hasil yang dijangka ialah 30,000 batang pada kali pertama dan 25,000 batang pada kali kedua dan 20,000 batang pada kali ketiga.Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:

PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN / KERTAS KERJA

PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN / KERTAS KERJA

(Lawatilah blog http://www.dodon.org untuk rujukan yg lebih jelas)


PENGENALAN

Apa itu Rancangan PerniagaanRancangan perniagaan adalah merupakan dokumen bertulis yang memberikan keterangan berkenaan perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci.Rancangan Perniagaan juga dikenali sebagai Kertas kerja, kertas Projek atau Prospektus.
Apakah Kepentingan Penyediaan Rancangan Perniagaan?


1. Memberi peluang kepada usahawan/penternak melihat dan menilai idea atau projek perniagaan dengan teliti, dan terperinci.

2. Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang dan dicadangkan berdaya maju atau tidak.

3. Membantu usahawan/penternak menganggarkan keperluan sumber-sumber dan mengagihkan sumber-sumber perniagaan yang ada dengan sistematik dan lebih jelas.

4. Meyakinkan pihak-pihak lain (contoh bank) bahawa projek yang hendak dijalankan berdaya maju dan sesuai untuk pelaburan atau pembiayaan.

5. Memberi maklumat kepada bakal usahawan/penternak tentang masalah yang mungkin akan timbul semasa melaksanakan projek perniagaan terbabit.


Siapa yang Memerlukan Rancangan Perniagaan?


1. Usahawan/Penternak

- Untuk membantu usahawan memahami projek sendiri dengan lebih mendalam.

- Untuk dijadikan garis panduan dalam menguruskan perniagaan.

- Untuk tujuan pelaburan, skim khas atau pelaburan rakan kongsi.2. Institusi Kewangan/pelabur

- Untuk menjustifikasikan permohonan bagi pembiayaan projek melalui pinjaman,

skim khas atau pelaburan rakan kongsi.3. Pembekal

- Untuk meyakinkan pihak pembekal terhadap kemantapan perancangan

pernaigaan kearah mendapatkan bekalan barangan atau bahan secara kredit.

4. Kakitangan

- Untuk memberi pendedahan kepada kakitangan tertentu terutamanya

pengurus-pengurus terhadap matlamat dan tujuan pernaigaan serta peranan

mereka.5. Pengeluar tender/kontrak (pelanggan)

- Untuk meyakinkan pihak-pihak yang mengeluarkan tender atau sebutharga

bahawa perniagaannya mampu mengisi keperluan kontrak kerja dengan baik

dan berterusan


Format Persembahan Dokumen Rancangan Perniagaan


1. Muka surat hadapan Rancangan Perniagaan- Nama perniagaan/projek

- Tujuan rancangan perniagaan

- Nama syarikat, alamat dan lain-lain

- Nama orang yang menyediakan dan Tarikh siap Rancangan Perniagaan2. Muka surat kandungan perlu menyenaraikan bahagian-bahagian utama dalam rancangan Perniagaan dan senarai lampiran serta bilangan muka surat yang berkaitan3. Surat dan Sijil berkaitan (yang boleh menyokong projek)

Isi kandungan Sesebuah Rancangan Perniagaan


1. Pengenalan & Ribgkasan Eksekutif

2. Tujuan Rancangan Perniagaan/kertas kerja

3. Latarbelakang perniagaan

4. Latarbelakang ahli kongsi

5. Kedudukan Projek

6. Objektif Projek

7. Rancangan Pentadbiran

8. Rancangan Operasi

9. Rancangan Pemasaran

10. Rancangan Kewangan

11. Penutup

12. Lampiran (Dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan)
Kandungan Rancangan Perniagaan/Kertas Kerja


Bahagian 1 - Pengenalan


Bahagian pertama pengenalan perlu memberi gambaran umum berkaitan bidang perniagaan yang akan diceburi.Bahagian kedua pengenalan adalah ringkasan eksekutif, perlu memberikan gambaran ringkas dan spesifik berkenaan syarikat yang ditubuhkan. Sebagai panduan, bahagian pengenalan ini perlu memberikan maklumat-maklumat berikut:-i. Nama Syarikat

ii. Jenis perniagaan yang diceburi

iii. Nama dan lokasi/alamat perniagaan

iv. Status dan saiz projek

v. Produk

vi. Peluang, pentadbiran, pemasaran dan perancangan

vii. Anggaran kos projek.

Bahagian 2 - Tujuan Rancangan Perniagaan/Kertas KerjaBahagian ini perlu menyatakan dengan spesifik tujuan Rancangan Perniagaan disediakan, contohnya;i. Memohon pembiayaan kewangan dari pihak institusi kewangan atau yang berkaitan.

ii. Merancang perlaksanaan projek.

iii. Dijadikan garis panduan menguruskan perniagaan

iv. Memohon menyewa tanah swasta atau kerajaan.

v. Lain-lain.

Bahagian 3 - Latarbelakang Perniagaan


Bahagian ini membentangkan maklumat-maklumat asas berkenaan perniagaan yang dicadangkan seperti:i. Alamat

Alamat perniagaan mungkin berbeza daripada alamat surat menyurat. Jika ianya bebeza nyatakan kedua-dua alamat ini. Jika tidak berbeza nyatakan satu alamat sahaja.ii. Bentuk perniagaan

Boleh membuat pilihan diantara Perniagaan Perkongsian atau Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.). Bentuk perniagaan Perseorangan boleh juga digunakan.iii. Tarikh dan Nombor Pendaftaran.

Ini hanya sesuai untuk perniagaan yang sedang dijalankan. Perniagaan yang sedang dirancangkan mungkin belum ada butir-butir ini atau masih dalam proses pendaftaran.iv. Modal Permulaan

Ini merupakan jumlah modal sendiri yang dibawa masuk ke dalam perniagaan berkenaan. Untuk perniagaan Sendirian Berhad (Sdn.Bhd.), perlu menyatakan modal dibenarkan dan modal dibayar perniagaan.v. Bank

Nyatakan Bank pilihan dimana akaun perniagaan akan dibuka. Kebiasaanya bank berkenaan berkaitan dengan permohonan pembiayaan pinjaman.

Bahagian 4 – Latar Belakang Rakan Kongsi / Pemegang sahami. Nama penuh

ii. No. kad pengenalan

iii. Tarikh lahir

iv. Umur

v. Alamat Tetap

vi. No telefon

vii. Taraf perkahwinan

viii. Kelulusan akedemik

ix. Kursus yang pernah dihadiri

x. Kemahiran

xi. Pengalaman

xii. Pekerjaan sekarang

xiii. Perniagaan yang pernah diceburi.

Bahagian 5 – Kedudukan ProjekLakaran/plan menunjukkan kedudukan atau tapak sebenar projek.Bahagian 6 – Objektif ProjekMembincangkan objektif projek secara terperinci. Boleh dibahagikan kepada objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang perniagaan.Bahagian 7 - Rancangan Pentadbirani. Pentadbiran

ii. Carta Organisasi

iii. Senarai jawatan dan bilangan Pekerja

iv. Spesifikasi Tugas

v. Jadual Imbuhan Balas jasa/ gaji

vi. Senarai Keperluan Pejabat

vii. Perbelanjaan Pentadbiran

a. Perbelanjaan aset

b. Perbelanjaan bulanan

c. Lain-lain perbelanjaan

Bahagian 8 - Rancangan Operasi


1. Carta aliran Proses

Nyatakan langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran produk penyediaan perkhidmatan berkenaan.

Proses ini dipersembahkan dalam carta proses kerja.2. Unit pengeluaran / jam operasi

Nyatakan hasil operasi dalam unit produk pengeluaran mengikut kesesuaian projek. Anggaran ini berlandaskan ramalan jualan yang telah dinyatakan dalam Rancangan Pemasaran.3. Keperluan bahan

Senaraikan bahan mentah atau stok barang yang diperluakan nyatakan belian dibuat dalam bentuk kredit atau tunai dan pembekalnya.4. Tenaga Kerja

Senaraikan keperluan tenaga kerja untuk bahagian operasi. Nyatakan status pekerja berkenaan.5. Mesin dan peralatan

Senaraikan mesin dan peralatan yang diperlukan serta harga belian selaras dengan keperluan pengeluaran atau operasi. Nyatakan sumber pembekal mesin.6. Susun atur Ruang Operasi

Nyatakan faktor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susun atur ruang operasi sesuai dengan keperluan operasi perniagaan serta pelan grafik ruang operasi tersebut.7. Lokasi

Nyatakan kedudukan bangunan dan nyatakan kos bangunan sama ada disewa atau beli.8. Overhead operasi

Ini termasuk kemudahan bekalan air dan letrik, gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi.9. Perbelanjaan Operasi

Rumuskan segala perbelanjaan yang dianggarkan dalam bahagian ini mengikut kategori perbelanjaan harta, perbelanjaan bulanan dan lain-lain perbelanjaan.

Bahagian 9 - Rancangan Pemasaran


1. Barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan

Nyatakan dengan jelas bentuk barangan/perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kaitkan penawaran ini dengan keperluan atau kehendak pengguna yang ingin diberikan kepuasan2. Sasaran Pasaran

Nyatakan profail pelanggan di sekitar kawasan pasaran yang dipilih. Kenalpasti kewujudan kumpulan pelanggan yang berbeza atau segmen-segmen pasaran dikawasan berkenaan.3. Saiz Pasaran

Langkah ini adalah untuk meramal jualan perniagaan. Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau RM atau kedua-duanya sekali.4. Pesaing-pesaing utama

Kenalpasti dan pilih pesaiang-pesaing utama. Lebih baik jika pesaing dikenalpasti mengikut nama perniagaan mereka.5. Kekuatan dan kelemahan pesaing

Untuk semua pesaing nyatakan kekuatan dan kelemahan masing-masing.6. Syer pasaran

Dari maklumat-maklumat yang didapati nyatakan pembahgian pasaran atau syer pasaran untuk perniagaan yang dicadangkan.7. Ramalan Jualan

Sediakan pelunuran jualan bulanan untuk tahun pertama perniagan. Nyatakan anggaran /ramalan jualan tahunan untuk tahun-tahun berikutnya.8. Strategi Pemasarani. Strategi Barangan

Reka bentuk barangan atau penjelasan pekej

Corak pembungkusan dan jenama berkaitan.ii. Strategi Promosi

Bentuk Promosi yang dicadangkaniii. Strategi harga

Harga seunit yang dicadangkan.iv. Strategi edaran

Corak pengedaran yang dicadangkan.

Kenderaan atau kakitangan pemasaran.Bahagian 10 - Rancangan Kewangan


Rancangan Kewangan merangkumi bahagian berikut:1. Kos pelaksanaan Projek dan sumber pembiayaan projek2. Penyata-penyata kewangan:

i. Aliran wang tunai

ii. Penyata pendapatan

iii. Kunci kira-kira

iv. Jadual pembayaran hutang jangka panjang.

v. Kos pelaksanaan Projek

vi. Pelaburan aset tetap:

Termasuk semua aset yang dibeli dengan tunai atau kredit. Nyatakan harga aset-aset ini. Termasuk juga kos ubah suai.

vii. Modal Pusingan:

Merangkumi perbelanjaan pentadbiran, pemasaran dan operasi

viii. Lain-lain perbelanjaan:

Seperti deposit sewaan dan utiliti serta belanja permulaan ( bayaran pendaftaran perniagaan, lesen dn sebagainya)3. Sumber Pembiayaan Projek (SPP)

i. Modal sendiri yang merangkumi modal rakan kongsi dalam bentuk tunai atau aset. Nyatakan nilai aset jika sumbangan adalah aset.

ii. Pinjaman bank merangkumi sebarang pinjaman berpenggal.

iii. Sewa beli merangkumi pembiayaan aset tetap perniagaan. (mesin operasi peralatan dan kenderaan)4. Prestasi penyata Aliran Wang Tunai

Penyata Alir wang Tunai perlu disediakan untuk 12 bulan bagi tahun pertama perniagaan. Untuk tahun seterusnya nyatakan secara tahunan sahaja.5. Prestasi Penyata Pendapatan

Prestasi penyata pendapatan untuk tahunan selaras dengan penyata aliran wang tunai.

6. Prestasi Kunci kira-kira

Penyata ini juga selaras dengan prestasi penyata pendapatan.7. Analisis Daya Maju Kewangan
Dari jadual Aliran Tunai Analisis daya maju kewangan diolah.

Diantara petunjuk-petunjuk daya maju kewangan yang kerap digunakan ialah:i. Nilai kini bersih

ii. Kadar Pulangan dalaman

iii. Nisbah faedah kos

iv. Tempoh pulang modalNilai kini bersih
Nilai kini bersih ialah aliran tunai yang didiskaunkan dengan satu kadar faedah untuk setiap tahun dan jumlah nilai kini tersebut dicampurkan untuk menentukan nilai kini bersih. Jika nilai kini bersih adalah bersamaan dengan sifar atau positif maka sesuatu projek itu adalah berdaya maju.Kadar Pulangan Dalaman
Kadar pulangan dalaman adalah kadar diskaun (%) yang tertinggi yang membawa Nilai Kini Bersih bersamaan dengan sifar (0). Ini merupakan kadar tertinggi yang sanggup dibayar oleh pelabur.Nisbah Faedah Kos
Ia merupakan petunjuk keuntungan sesuatu projek. NFK adalah dikira dengan membahagikan nilai kini jumlah pendapatan dengan nilai kini jumlah kos.Tempoh Pulang Modal
Merupakan tempoh bayar balik modal yang dibiayai pada tahun permulaan projek.Untuk menentukan daya maju projek ia bergantung dengan industri tersebut. Jika secara relatifnya tempoh adalah cepat maka pelabur mendapat semula wang pembiayaan dengan lebih cepat .Contoh-Contoh JadualContoh Jadual jawatan dan bilangan pekerja.Bil
Jawatan
Bil pekerja

1
Pengurus
1

2
Kerani kewangan
2

3
Pekerja Ladang
4


Contoh jadual Spesifikasi TugasJawatan
Tanggungjawab

Pengurus
Menyelia operasi ladang.

Koordinasi tugas tanggungjawab pekerja.

Kerani Kewangan
1.Pembayaran gaji pekerja

2.Merekod wang masuk dan keluar.
Contoh: jadual Gaji dan Caruman Pekerja PentadbiranJawatan
Bil. Pekerja
Gaji Bulanan
KWSP
PERKESO
JUMLAH

Pengurus
1
3500.00
350.00
150.00
3900.00

Kerani
2
750.00
75.00
50.00
875.00

Keperluan Pejabat

Contoh: Senarai perabut dan peralatan pejabatJENIS
BILANGAN
Jumlah RM

1.Perabut Pejabat
1 set
1000.002. Komputer
2 unit
5000.00


Perbelanjaan PentadbiranButir
Perbelanjaan Harta

(RM)
Perbelanjaan

(bulanan) RM
Lain-lain Perbelanjaan (RM)

1. Perabut Pejabat
1000.002. Komputer
5000.003.Gaji dan caruman

4775.00


4. Pendaftaran dan kertas kerja


2500.00


Jadual Ramalan Jualan Tahun Pertama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah

Ramalan

Jualan


Jadual Perbelanjaan PemasaranButir
Perbelanjaan harta (RM)
Perbelanjaan Bulanan (RM)
Lain-lain Perbelanjaan (RM)

1.Kenderaaan (van)


40000.00

2. Promosi

100.00
3. Insuran dan cukai jalan


500.00


Jadual Keperluan Bahan MentahJenis Bahan
Kuantiti Digunakan
Stok simpanan
Harga seunit
Jumlah belian

1. Jagung
100 kg
100 kg
0.40
80.00

2. soya
Jadual Gaji dan Caruman Pekerja OperasiJawatan
Bil. Pekerja
Gaji Bulanan
KWSP
PERKESO
JUMLAH

Penyelia
2
3000.00
300.00
150.00
3450.00

Pekerja
4
2400.00
240.00
100.00
2740.00

Jadual mesin dan peralatanJenis
Harga
Bilangan
Jumlah Harga

1. Chopper
5000.00
1
5000.00

2. Otomatik drinker
12000.00
1
12000.00Perbelanjaan Operasi - Jadual Perbelanjaan OperasiButir
Perbelanjaan Harta (RM)
Perbelanjaan

(bulanan) RM
Lain-lain Perbelanjaan (RM)

1. Chopper
5000.002.otomatik drinker
12000.003.Gaji dan caruman

6190.00


4.Contoh Kos Perlaksanaan Projek1. Perbelanjaan harta

- (Pelaburan Aset Tetap ) ----------------------2. Perbelanjaan Bulanan

- (modal pusingan) ----------------------3. Lain-lain perbelanjaan ----------------------4. Belanja Luar Jangka ----------------------Jumlah Kos Projek ----------------------

Sumber Pembiayaan ProjekModal sendiri ----------------------Pinjaman ---------------------Sewa beli ----------------------Lain-lain (termasuk geran kerajaan) ----------------------

Jumlah sumber Pembiayaan ----------------------

Contoh : Prestasi Penyata pendapatan Syarikat ABCPada tahun 2002, 2003,2004,2005 (berakhir pada Disember tiap tahun)
2002
2003
2004
2005

Hasil

Jualan
100,000
100,000
100,000
100,000

- kos Barang dijual
70,000
70,000
70,000
70,000Untung kasar
30,000
30,000
30,000
30,000

- Belanja-belanja

Pentadbiran
5,000
5,000
5,000
5,000

Pemasaran
3,000
3,000
3,000
3,000

Kewangan
1,000
1,000
1,000
1,000

Jumlah Belanja
9,000
9,000
9,000
9,000

Untung Bersih
21,000
21,000
21,000
21,000


Contoh Prestasi Kunci kira-kiraSediakan satu prestasi kunci kira-kira. Ianya perlu untuk semua perniagaan

Pada setiap tahun yang berakhir pada :Tahun
2002
2003
2004
2005

Aset Tetap

Kenderaan
50,000
45,000
40,000
35,000

- susut nilai


5,000
5,000
5,000
5,000

Jumlah
45,000
40,000
35,000
30,000

Perlalatan
50000
45,000
40,000
35,000

- susut nilai
5,000
5,000
5,000
5,000

Jumlah
45,000
40,000
35,000
30,000

Aset Semasa

Tunai
15,000
20,000
25,000
30,000

Si berhutang
10,000
10,000
10,000
10,000

Stok bahan mentah
5,000
5,000
5,000
5,000

Stok akhir
10,000
10,000
10,000
10,000

Jumlah
40,000
40,000
40,000
40,000

JUMLAH ASET
130,000
130,000
130,000
130,000Ekuiti

Modal sendiri
10,000
10,000
10,000
10,000

Untung Bersih
21,000
21,000
21,000
21,000

JumlahLiabiliti

Baki Pinjaman
90,000
90,000
90,000
90,000

Pemiutang
9,000
9,000
9,000
9,000

JumlahJUMLAH EKUITI dan LIABILITI
130,000
130,000
130,000
130,000


Bahagian 11 – Penutup / KesimpulanKesimpulan keseluruhan terhadap perniagaan yang ingin anda jalankan.

Harus menunjukkan keyakinan kita terhadap projek yang hendak dijalankan.

Bahagian 12 - Lampiran (Dokumen-dokumen sokongan)


Contohnya:-1. Surat sebutharga

2. Sijil kursus

3. Surat sokongan pihak tertentu

4. Surat dapat tender

5. Sijil pendaftaran syarikat

6. Salinan permit/lesen

7. Surat-surat kepujian

8. Bukti modal sendiri

9. Salinan surat Cagaran

10. Salinan geran tanah (sekiranya berkaitan)Maklumat Pertanian - Ternakan, Tanaman, Perikanan & Agrotourism
Sekadar Info,Rujukan dan Ilmu.
Sumber/Dipetik:http://www.dodon.org